– Undervisningstillatelser fungerer bra

Ny rapport viser at undervisningstillatelser innen oppdrettsnæringen i hovedsak fungerer slik de er ment, men at undervisningsinstitusjoner kan bli bedre på internkontroll.

– Vi har konkludert med at ordningen med undervisningstillatelser stort sett fungerer etter intensjonen, sier seksjonssjef Mette Remø ved Fiskeridirektoratets hovedkontor.

Fiskeridirektoratet gjennomførte i 2019 tilsyn med 13 ulike undervisningstillatelser, fordelt på 11 videregående skoler og 2 universiteter.

Målet med tilsynet var å undersøke om disse tillatelsene driftes i samsvar med krav og vilkår fastsatt gjennom tildelingen og akvakulturregelverket for øvrig, samt gi grunnlag for å kunne evaluere om tillatelsene i praksis fungerer etter sin intensjon.

Øker rekrutteringen

– Gjennom formalisert og tett samarbeid mellom undervisningsinstitusjoner og kommersielle aktører mottar elevene gjennomgående et attraktivt, realistisk og kvalitativt godt undervisningstilbud innen teoretisk og praktisk akvakulturvirksomhet. Med dette legger undervisningstillatelsene til rette for økt rekruttering av personell med relevant kompetanse til akvakulturnæringen, sier Remø.

Samtidig er det i rapporten påpekt at selve fiskeproduksjonen i de fleste tilfeller bør benyttes enda mer aktivt i undervisningen, for å oppnå ytterligere læringsutbytte.

Internkontrollen må bedres

Det ble ikke registrert brudd på vilkårene som ligger til grunn for den enkelte tillatelse.

Rapporten viser likevel at de fleste av de undersøkte undervisningsinstitusjonene ikke i tilstrekkelig grad hadde implementert undervisningstillatelsene i sine internkontrollsystemer.

På dette punkt ble det registrert til sammen 60 avvik fra ulike bestemmelser i forskrift om internkontroll for å oppfylle akvakulturlovgivningen (Lovdata). Denne forskriften inneholder bestemmelser om hvordan virksomheter – gjennom systematiserte internkontrollrutiner – skal sikre at akvakulturregelverket overholdes.

I tillegg ble det konstatert enkelte avvik fra driftskrav fastsatt i akvakulturdriftsforskriften (Lovdata). Den enkelte undervisningsinstitusjon måtte iverksette tiltak for å lukke disse avvikene.

Nyttig tilsyn

– Etter Fiskeridirektoratets syn har satsingen på tilsyn med undervisningstillatelser vært nyttig for både undervisningsinstitusjonene og direktoratet; særlig ved at det er satt søkelys på nødvendigheten av løpende revisjon og utbedring av skolenes internkontrollsystemer, for å sikre at formålet og kravene bak undervisningstillatelsene blir mer systematisk ivaretatt, konkluderer Remø.

Oppdatert: 07.09.2020