Revidering av forurensningsregelverket for akvakultur i sjø

Et nytt system for regulering av fiskeoppdrett i sjø etter forurensningsloven sendes nå på høring med frist 4. januar 2021.

Miljødirektoratet og Fiskeridirektoratet har på oppdrag fra Klima- og miljødepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet utarbeidet forskriftsforslag.

Her finner du høringen med alle tilhørende høringsdokumenter  (Miljødirektoratet).

Oppdatert: 11.09.2020