Oppdatering om rømming fra havmerden på Frohavet

Fiskeridirektoratet planlegger ny inspeksjon på Ocean Farming sin havmerd når den er ferdig tømt og fisken er slaktet ut. Etter planen vil dette bli i løpet av uke 37. Konstruksjonen skal da heves over overflatenivå.

Fiskeridirektoratet var før helgen på tilsyn ved Ocean Farming sin havmerd på Frohavet etter at det 27. august ble meldt fra om rømming ved lokaliteten .

Selskapet fikk melding om at det var fanget rømt oppdrettsfisk i området, og oppdaget da en skade i en sammenføyning mellom not og konstruksjon. Skaden er oppgitt å være ca. 6 meter lang.

Selskapet driver gjenfangst i området og har meldt inn fangst av om lag 40 individer. Fisken har en snittvekt på i overkant av 5 kg.

Omfanget av rømmingen vil ikke bli klart før fisken er ferdig utslaktet, men Fiskeridirektoratet kan på nåværende tidspunkt ikke utelukke at det dreier seg om en større rømming.

Ønsker tips

For å få et bilde av omfang og spredning ønsker Fiskeridirektoratet tips fra publikum om fangst av rømt fisk i området. Vi ønsker også bilder av eventuelle fangster.

Tips kan meldes inn til FMC – Fiskeridirektoratets døgnåpne vaktsentral på telefon 55 23 83 36.

Gjeldende regelverk for fiske må følges

Fiskeridirektoratet understreker at gjeldende regelverk for fiske må følges. Det er ikke åpnet for fiske for allmennheten.

Gjenfangstfisket utføres av fartøy leid inn av selskapet og utføres etter strenge vilkår.

Oppdatert: 01.09.2020