Dusørfiske på Trøndelagskysten

Det åpnes nå gjenfangstfiske med dusør på kr 500,- pr. rømt oppdrettslaks på Trøndelagskysten. Fiskere må registrere seg før fisking.

I forbindelse med innmeldt rømming av fisk fra lokaliteter i Hitra og Frøya ønsker Fiskeridirektoratet å kartlegge hvor fisk eventuelt kan spre seg etter slike hendelser.

Vi åpner derfor i samarbeid med Lerøy og Salmar for et organisert gjenfangstfiske der det betales en dusør på kr 500,- pr rømt oppdrettslaks som fanges.

Dusør gis kun for oppdrettsfisk fanget innenfor et spesifikt  område ved kysten i Trøndelag.

Det presiseres at det ikke åpnes for fiske i 100 meters-sonen utenfor alle vassdrag som har anadrom laksefisk. Og at det ikke åpnes for fiske i de utvidete munningsområdene.

Registrering og påmelding

Det vil ikke være mulig å registrere seg for dusørfiske utenfor denne regionen.

For å delta i dette fisket settes det noen absolutte betingelser

Fiskere må registrere seg før fiske kan igangsettes.

Påmelding sør for Trondheimsfjorden:

  • Lerøy:  e-post: for kommunene

Påmelding for kommunene fra og med Ørland og nordover, nord for Trondheimsfjorden.

  • Salmar: e-post:  for kommunene fra og med Ørland og nordover, NORD for Trondheimsfjorden.

Ved påmelding skal det opplyses om navn, telefonnummer, sted og kommune det skal fiskes i.

Garn skal merkes med navn og telefonnummer, og navn på redskap må samsvare med navn på lista over påmeldte.

Etter påmelding vil man få opplyst aktuell mottaksstasjon for fisk.

Regler

Fylkesmannen i Trøndelag har i vedtak av 04.09.2020 åpnet for at dette fisket kan foregå uten hensyn til påbudet om nedsenkning av garnredskap.  

Garn skal ha løpende tilsyn. Eventuell villfisk skal behandles så skånsomt som mulig og slippes ut, og rapporteres til SNO ved Odd Magne Kvålshagen tlf 907 99 969. Ved betydelige bifangster av anadrom villfisk skal fisket på det aktuelle stedet stoppes umiddelbart.

Fiskeridirektoratet skal ha prøver av all fisk levert på mottaksstasjoner. Prøvene tas på mottaket.

Fisket skal forøvrig foregå i tråd med forskrifter om fredningssoner i sjøen utenfor vassdrag:

Forskrift om fiske i fredningssoner i sjøen utenfor vassdrag som har oppgang av anadrome laksefisk, Sør-Trøndelag (Lovdata) og Forskrift om fredete soner ved utløp av lakse- og sjøaurevassdrag, Nord-Trøndelag (Lovdata).

Og om fisketider for laksefiske i sjø (Lovdata), og om redskaper ved laksefiske mv. (Lovdata).

Fiskeridirektoratet, Lerøy og Salmar er tilfreds med at Fylkesmannen godkjenner tiltaket og er positive til dette samarbeidet mellom næring og myndigheter.

Oppdatert: 04.09.2020