Rømming fra brønnbåt avklart

Telling har vist at det rømte om lag 14 000 smolt ved lokalitet Halsbukta i Tingvoll kommune. Rømmingen skjedde under lossing av smolt fra brønnbåten Frøystrand (Frøy rederi) 6. januar 2020. Fisken var på rømmingstidspunktet cirka 100 gram.

Fiskeridirektoratet anså det som sannsynlig at det var snakk om en større rømming, men på grunn av fiskens størrelse ble det av dyrevelferdsmessige årsaker bestemt å utsette tellingen av fisken til den ble større. Det ble også vurdert at eventuelle utfordringer med tellefeil ville bli redusert dersom man ventet med å telle fisken.

Merden der brønnbåten satte ut fisken har blitt nøye fulgt opp siden rømmingstidspunktet med blandt annet ukentlige rapporteringer av antall dødfisk. Fiskeridirektoratet har også fulgt opp en kontrollmerd, og det ble gjennomført telling av begge merdene for å kunne ha oversikt over mulige tellefeil.

Fiskeridirektoratet følger opp BB Frøystrand og Frøy Rederi AS i forhold til etterlevelse av akvakulturregelverket.

Fiskeridirektoratet vil vurdere eventuelle tiltak knyttet opp mot rømt laks.

Oppdatert: 16.07.2020