Ny rapport fra overvåkningsprogrammet for rømt laks

Det nasjonale overvåkningsprogrammet viser at nivået av rømt laks har stabilisert seg, etter flere år med nedgang i antall vassdrag med høye innslag av rømt laks. Overvåkingsprogrammet viser likevel at om lag hver fjerde elv fremdeles har moderat til høyt innslag rømt laks, og må følges opp gjennom tiltak.

Det nasjonale overvåkingsprogrammet for rømt oppdrettsfisk i vassdrag ble startet på oppdrag fra Fiskeridirektoratet i 2014 og ledes av Havforskningsinstituttet. Antallet elver som inngår i overvåkningsprogrammet har økt fra 140 i 2014 til 200 i 2019.

Overvåking av vassdrag i 2019

Det har vært en generell positiv utvikling nasjonalt, der 145 av totalt 200 overvåka vassdrag har innslag av rømt oppdrettslaks som er vurdert til å være lavt. Vi ser likevel til dels store variasjoner fra Svenskegrensa til Ryfylke, som har svært lave innslag, mens Vestlandet har høyest tetthet av vassdrag med høye innslag av rømt laks.

Overvåkningen viser at det er 55 vassdrag med moderat til høye forekomster av rømt laks. For forvaltningen er det en viktig målsetting å få ned tallene. For Fiskeridirektoratet er det derfor viktig å ha best mulig kunnskap om den totale andelen rømt laks i innsiget til vassdragene for å kunne gjøre gode og rettede tiltak. Overvåkingsprogrammet er i tillegg en viktig kilde for å kunne evaluere effekten av de tiltak som gjøres, både forebyggende og avbøtende.

Evaluering og utvikling av overvåkningsmetoder

Det er en kontinuerlig utvikling og evaluering av overvåkingsmetoder, som bidrar til å forbedre overvåkingsprogrammet kvalitativt og kvantitativt.

Kunnskap fra overvåkingsprogrammet legger grunnlaget for arbeidet med vannforskriften, kvalitetsnormen og tiltak som gjennomføres av Oppdrettsnæringens sammenslutning for utfisking av rømt oppdrettsfisk (OURO). For å sikre best mulig kvalitet på vurderingene, anvendes en rekke metoder som skjellprøvelesing i sportsfisket, høstfiske på gytegrunnene og gyteplasstellinger ved dykkere. I noen tilfeller er også overvåking ved hjelp av feller brukt for å få best mulig vurdering av innslaget i vassdragene.

Resultater 2019

145 elver (73 %) ble vurdert til å ha lavt innslag av rømt oppdrettslaks (mindre enn 4%).

35 (18 %) elver ble vurdert til å ha et moderat innslag av rømt laks (4-10%).

20 elver (10 %) ble vurdert til å ha høyt innslag (mer enn10%).

Resultater 2018

153 elver (75 %) ble vurdert til å ha lavt innslag av rømt oppdrettslaks (mindre enn 4%).

33 (16 %) elver ble vurdert til å ha et moderat innslag av rømt laks (4-10%).

19 elver (9 %) ble vurdert til å ha høyt innslag (mer enn10%).

Rapporten: Rømt oppdrettslaks i vassdrag i 2019

 

 

Oppdatert: 02.07.2020