Utsetter etablering av oppdrett i verdensarv-område

Etter klage fra bl.a. Riksantikvaren har Fiskeridirektoratet valgt å utsette etableringen av akvakultur-lokalitet i Vegaøyan verdensarvområde.

– Fiskeridirektoratet offentliggjør nå flere vedtak for å sørge for nødvendig åpenhet i saken, sier kyst- og havbruksdirektør Øyvind Lie.

Saken strekker seg tilbake til 2016, hvor Mowi først fikk utslippstillatelse av Fylkesmannen i Nordland til etableringen av lokaliteten «Rørskjæran S» i Vega kommune i Nordland (kart).

I 2018 ga Nordland fylkeskommune videre tillatelse til midlertidig klarering av lokaliteten fram til 2024. Dette vedtaket ble påklaget av flere. Klagene er til behandling hos fylkeskommunen.

Den opprinnelige utslippstillatelsen ble så tilbakekalt av Miljødirektoratet, og tillatelsen til midlertidig klarering ble som konsekvens trukket tilbake.

Etter flere runder med blant annet en omgjøring fra Klima- og miljødepartementet og klage fra Mowi, omgjorde Fiskeridirektoratet 30. april i år vedtaket om tilbaketrekking, slik at Mowi igjen hadde tillatelse til etablering av lokaliteten. Dette har Riksantikvaren, med flere, klaget på.

– Denne saken skiller seg klart fra andre typiske saker om klarering av lokalitet. Vi har derfor besluttet at Nordland fylkeskommunes vedtak fra 2018, om klarering av lokaliteten, ikke skal iverksettes før klagene er avgjort, forklarer Lie.

Les hele bakgrunnen nederst i saken.

– Tungtveiende forhold

Riksantikvaren skriver i sin klage at det er påvist usikkerhet om virkninger av akvakultur i verdensarvområdet, og mener at det mangler nødvendige utredninger.

Øyvind Lie, direktør for Kyst- og havbruksavdelingen i Fiskeridirektoratet. Foto: © Vegard Oen Hatten / Fiskerdirektoratet.

– Fiskeridirektoratet vurderer at hensynet til verdensarv-verdiene i denne saken utgjør et særegent og tungtveiende forhold som taler for utsatt iverksetting av fylkeskommunens vedtak, og vi legger avgjørende vekt på dette i vår vurdering, sier Lie.

– Fiskeridirektoratet har en meget restriktiv praksis for å beslutte såkalt «utsatt iverksetting» i saker om klarering av lokalitet, sier han.

Fiskeridirektoratet forventer å behandle klagene på Fiskeridirektoratets vedtak fra 30. april 2020, før 15. juli 2020.

Les brev fra Fiskeridirektoratet i vedlagt i saken.

Bakgrunn

I 2016 gav Fylkesmannen i Nordland utslippstillatelse til Mowi for etablering av lokaliteten 39397 Rørskjæran S i Vega kommune i Nordland.

I 2018 ga Nordland fylkeskommune tillatelse til midlertidig klarering av lokaliteten. Lokaliteten er klarert fram til 21. februar 2024.

Deretter fattet Miljødirektoratet i 2019 vedtak om tilbakekall av utslippstillatelsen. Derfor fattet Fiskeridirektoratet region Nordland vedtak om tilbaketrekking av lokaliteten, fordi utslippstillatelsen var bortfalt.

Klima- og miljødepartementet opphevet den 22. april 2020 Miljødirektoratets vedtak om tilbakekall av utslippstillatelsen og stadfestet Fylkesmannen i Nordland sitt vedtak.

Etter klage fra Mowi vedtok Fiskeridirektoratet 30. april 2020 at tillatelsen ikke lenger er trukket tilbake. Fiskeridirektoratet fant ikke lenger grunnlag for tilbakekall av lokaliteten.

Vedtaket Fiskeridirektoratet fattet, om omgjøring av tilbakekalling av tillatelsen, var det klagerett på, og vedtaket ble påklaget av blant andre Riksantikvaren.

Etter dette har Fiskeridirektoratet 29. mai 2020 utsatt iverksettingen av fylkeskommunens vedtak. Nordland fylkeskommune må behandle klagesaken videre.

Klager

Disse har per i dag klaget på omgjøring av tilbakekalling av tillatelsen til å etablere lokalitet «Rørskjæran S»:

  1. Jon Suul
  2. Peter Ogden
  3. Riksantikvaren
  4. Fylkestingspolitiker Arne Mikalsen fra Nordland Venstre og tidligere fylkestingspolitiker Martin Skjefstad fra Nordland Arbeiderparti.
  5. Forum for natur og friluftsliv Nordland (på vegne av  Naturvernforbundet i Nordland, Norges Jeger- og Fiskerforbund i Nordland og Norsk Ornitologisk Forening avd. Nordland)
  6. Vegaøyans venner ved Inger Pedersen
Oppdatert: 04.06.2020