Heving av kjøpt kapasitetsøkning

Oppdrettere som har kjøpt økt kapasitet på 1 prosent vekst, eller unntaksvekst, kan heve kjøpet.

Fristen for heving av kjøp er 19.juni. Det må sendes inn rekommandert til Fiskeridirektoratet, i tillegg til elektronisk skjema.

Heving av kjøp står beskrevet i § 23 i «Forskrift om kapasitetsjusteringer for tillatelser til akvakultur med matfisk i sjø av laks, ørret og regnbueørret i 2020  (Lovdata)».

Søknad i brev og skjema

Søknad om heving av kjøp merkes med «Søknad om heving av kapasitetsøkning 2020» eller «Søknad om heving av unntakskapasitetsøkning 2020». Brevet skal være underskrevet av person(er) som etter firmaattesten kan binde innehaver.

Fristen for å sende inn er innen 19.juni 2020.

Brevet sendes rekommandert til:

Fiskeridirektoratet
Postboks 185 Sentrum
5804 Bergen

innen 19.juni 2020.

I tillegg skal man fylle ut dette skjemaet: Skjema for heving av kjøpt produksjonskapasitet i 2020 .

Tilbaketrekking av kjøpt kapasitet

Dersom disse kravene er oppfylt, vil Fiskeridirektoratet treffe vedtak om tilbaketrekking av den tildelte kapasitetsøkningen, og refundere innbetalt vederlag for kapasitetsøkningen.

Tilbaketrekking av tildelt tillatelseskapasitet vil normalt gjelde fra 1. august 2020.

For mer informasjon: https://fiskeridir.no/Akvakultur/Tildeling-og-tillatelser/Kapasitetsjustering-trafikklyssystemet

Oppdatert: 02.06.2020