Økt verdiskapning i oppdrettsnæringen i 2019

Verdiskapning, målt som salgsinntekter, økte med 6,2 prosent fra 2018 til 2019, og henger sammen med en økning i solgt mengde. Dette viser foreløpige tall fra Fiskeridirektoratets statistikk for akvakultur 2019.

Samlede salgsinntekter

Det ble solgt oppdrettsfisk for totalt 72 milliarder kroner i 2019. Fordeler vi salgsinntektene på art stod laks for 68,1 milliarder kroner, regnbueørret for 3,6 milliarder kroner, mens salgsverdien av andre fiskearter utgjorde kun 0,2 milliarder kroner.

Salgsinntekster for oppdrettsfisk 2019. Ill.: © Fiskeridirektoratet

Foruten fisk ble det også solgt bløtdyr, krepsdyr og pigghuder (hovedsakelig blåskjell) til en verdi av 28 millioner kroner og alger (butare og sukkertare) til en verdi av 4,4 millioner kroner i 2019.

Salgsinntekster av norsk fiks til konsum. Ill.: © Fiskeridirektoratet

Grafikken: Utvikling i salgsinntekter av solgt fisk til konsum. Tall i milliarder kroner i 2019 verdi.

Smoltproduksjon

Produksjonen av smolt er i endring ved at smolten som selges blir større. Med stor smolt mener vi smolt større enn 250 gram. I 2019 er det 27 selskap som oppgir de har solgt stor smolt, mens tilsvarende tall for 2018 var 15 selskap.

Statistikken viser at det totalt ble solgt 373 millioner smolt av laks i 2019. Av disse er 33,4 millioner smolt oppgitt til å være smolt større enn 250 gram, mens de resterende 339,6 millioner smolt er oppgitt til å være mindre enn 250 gram.

Antall produsert smolt 2019. Ill.: © Fiskeridirektoratet

Oppdrett av rensefisk

Salg av oppdrettet rognkjeks økte fra 2018 til 2019. Totalt ble det solgt 38,3 millioner oppdrettet rognkjeks i 2019 mot 29 millioner oppdrettet rognkjeks i 2018. Salg av oppdrettet berggylt ble redusert fra 1 869 tusen stk i 2018 til 681 tusen stk i 2019.

Antall rensefisk i oppdrett 2019. Ill.: © Fiskeridirektoratet

Verdi ved salg av oppdrettet rensefisk økte fra 708 millioner kroner i 2018 til 851 millioner kroner i 2019. Statistikken viser at rognkjeks er den tredje største oppdrettsarten i Norge etter laks og regnbueørret.

Dette og mye mer finner du i publikasjonen Statistikk for akvakultur 2019, foreløpige tall som Fiskeridirektoratet har publiserer i dag.

Tallene er også gjort tilgjengelig som tidsserier i Fiskeridirektoratets statistikkbank  og som Excel-filer på siden Akvakulturstatistikk (tidsserier) .

Endelige tall blir publisert i oktober.

Oppdatert: 28.05.2020