Forbud mot badebehandling gjelder for nye og oppdaterte gytefelt

Kartlagte gytefelt for torsk er nå oppdatert i Trøndelag og området fra Kragerø til svenskegrensen. Oppdatering for Agder og Hordaland kommer i februar. Forbudet mot badebehandling med legemidler mot lakselus og tømming av slikt behandlingsvann nærmere enn 500 meter fra gytefelt gjelder for nye og oppdaterte felt.

Nye og oppdaterte gytefelt for torsk

Som del av «Nasjonalt program for kartlegging av marine naturtyper» og «Program for kartlegging av gytefelt og oppvekstområder for kommersielt viktige arter i kystsonen» kartlegger Havforskningsinstituttet gytefelt for kysttorsk. Alle datasettene for Havforskningsinstituttets kartlegging av gytefelt for kysttorsk bygger på en sammenstilling av eggdata og strømmodellering. Verdisetting av gytefelt er oppdatert slik at A-kategorien også er brukt på gytefelt kartlagt tilbake i 2008 og 2009. Avgrensningen av gytefelt er nå gjort i forhold til spredning av egg, slik at kartlegging og inntegning er harmonisert langs hele kysten.

Havforskningsinstituttet har oversendt en leveranse med nye og oppdaterte gytefelt for torsk som omfatter:

  • Oslofjorden, det vil si fra Kragerø til grensen mot Sverige.
  • Trøndelag fylke, både i tidligere Sør- og Nord-Trøndelag.

Det vil komme en ny leveranse i februar som omfatter:

  • Agder fylke, fra Risør i øst til Flekkefjord i vest,  
  • Hordaland, del av Vestland fylke.

Etter dette vil verdisetting og avgrensning av gytefelt for kysttorsk være harmonisert for alle gytefelt kartlagt under «Nasjonalt program for kartlegging av marine naturtyper».

Badebehandling mot lakselus og forbudssoner

Etter akvakulturdriftsforskriften § 15 b og forskrift om transport av akvakulturdyr § 22a er det forbudt å badebehandle mot lakselus og/eller tømme ut slikt behandlingsvann nærmere enn 500 meter fra gytefelt, «jamfør de felt som til enhver tid vises i Fiskeridirektoratets nettbaserte kartverktøy».

Forbudssonene er vist i Fiskeridirektoratets kartverktøy «Lusebehandling i kart ». I kartverktøyet kan både de nye og oppdaterte gytefeltene («gytefelt torsk MB») ses, sammen med gytefeltene slik de var før oppdateringen («gytefelt torsk MB før 22.01.2020»).

Både innehaver av akvakulturtillatelse og brønnbåtselskap må nå sjekke om oppdateringen har medført endring av forbudssoner for badebehandling mot lakselus og hvor slikt behandlingsvann kan tømmes. Risikovurderinger, tiltak og rutiner må oppdateres der det er nødvending.

Oppdatert: 24.01.2020