NFD har fastsatt endringer i teknisk forskrift for landbaserte akvakulturanlegg

Nærings- og fiskeridepartementet fastsatte 5. november 2019 endringer av forskrift om krav til teknisk standard for landbaserte akvakulturanlegg for fisk. I tillegg har de forenklet og effektivisert ordningen ved at kravet om brukstillatelse for landbaserte akvakulturanlegg tas bort.

Ordningen med brukstillatelser har vist seg å være en mer omfattende oppgave enn det som var forutsatt, både for oppdrettere og forvaltningen. NFD har derfor besluttet at det ikke lenger skal utstedes brukstillatelser som en del av ordningen, og at begrepet «brukstillatelse» fjernes.

Endringene medfører ingen vesentlige endringer i dokumentasjonskrav for oppdrettere, og vil derfor få liten konsekvens for aktører som har startet arbeidet med å skaffe seg brukstillatelse. Eksisterende landbaserte anlegg vil fremdeles måtte ha en rømmingsteknisk rapport innen 01.01.2021. Mer informasjon om endringene er tilgjengelig på temasiden om landbaserte anlegg.

Fiskeridirektoratet vil innen kort tid sende på høring forslag til ytterligere endringer i forskriften.

Oppdatert: 22.11.2019