Endringer i forskrift om IK-akvakultur

Fra 1. januar 2020 vil revidert forskrift om internkontoll i akvakulturnæringen tre i kraft.

Forskrift om internkontroll for å oppfylle akvakulturlovgivningen (IK-Akvakultur)  er felles for Fiskeridirektoratet og Mattilsynet. Formålet med forskriften er at internkontrollen skal være et styringsverktøy som bidrar til kontinuerlig forbedring av miljø, fiskehelse og fiskevelferd. Den største endringen er nå at virkeområdet er utvidet til å omfatte flere tjenesteprodusenter som leverer tjenester til akvakulturnæringen og som nå er omfattet av matlovens og dyrevelferdslovens krav om internkontroll.

I den forbindelse viser Fiskeridirektoratet til Mattilsynets kunngjøring: «Endring i forskrift om IK-Akvakultur betyr internkontrollkrav til aktører som leverer tjenester til akvakulturanlegg».

I den reviderte forskriften settes det også noe strengere krav med hensyn til dokumentasjon som gjelder for alle som er omfattet av forskriften, samt at den konkretiserer og tydeliggjør enkelte av kravene:

  • Styrings og forbedringsarbeidet fremheves i formålsbestemmelsen.
  • Ledelsens ansvar for å innføre og utøve internkontroll tydeliggjøres.
  • I virksomheter med flere driftsenheter skal det framgå hvordan internkontrollen er gjennomført i hver driftsenhet.
  • Ledelsen skal sørge for at arbeidstakerne bidrar slik at samlet kunnskap og erfaring utnyttes.
  • Delmålene for internkontrollarbeidet skal være konkrete og kunne evalueres.

Fiskeridirektoratet vil fra 2020 føre tilsyn med endringer etter akvakulturloven og Mattilsynet med endringer etter matloven og dyrevelferdsloven.

Oppdatert: 21.11.2019