Rømt oppdrettslaks i Ryfylke

Fiskeridirektoratet følger opp vassdrag i Ryfylke etter å ha mottatt flere rapporter om fangst av rømt oppdrettslaks.

Vindafjorden

Fiskeridirektoratet har gitt Mowi AS pålegg om miljøovervåking av tre vassdrag i Vindafjorden etter en rømmingshendelse ved deres lokalitet Ringja i september. Pålegget gjelder elvene Vikedalselva, Rødneelva og Åmselva. Det er totalt fanget over 80 oppdrettslaks i disse vassdragene i løpet av de siste ukene. Hoveddelen av fisken er i størrelsen 1-3 kg.

Urapportert rømming

Fiskeridirektoratet har også fått meldinger om fangster og observasjoner av rømt oppdrettsfisk i sjø og vassdrag i andre deler av fjordsystemet i Ryfylke. Fiskene er av varierende størrelse, men med hovedvekt rundt 1 kg. Vi kan ikke knytte forekomstene til noen rapportert hendelse i regionen.

Fiskeridirektoratet har bedt alle selskapene i regionen om å undersøke sine anlegg, men ingen har meldt om rømming.

På bakgrunn av meldingene om fangst og observasjoner av rømt oppdrettslaks har Fiskeridirektoratet engasjert Norce for å utføre overvåking og uttak av rømt fisk i aktuelle vassdrag i regionen. Arbeidet vil starte så snart forholdene tilsier det.

Ønsker tips

For at Fiskeridirektoratet skal kunne følge opp saken på en god måte er vi avhengig av kunnskap om hvor og når slik fisk fanges. Vi ber derfor publikum om å melde fra om fangst av rømt fisk i området.

Fiskeridirektoratet ønsker også skjellprøver av gjenfanget rømt fisk.

Slike tips kan meldes til FMC – Fiskeridirektoratets døgnåpne vaktsentral på telefon 55 23 83 37 / 911 03 277.

Fiskeridirektoratet understreker at gjeldende regelverk for fiske må følges.

Oppdatert: 18.10.2019