Rømt oppdrettslaks Sunnmøre

Fiskeridirektoratet følger opp vassdrag på Sunnmøre etter å ha mottatt flere rapporter om fangst av rømt oppdrettslaks.

Pålegg til Mowi

Fiskeridirektoratet har gitt Mowi AS pålegg om miljøovervåking og uttak av rømt fisk i sju vassdrag på Sunnmøre etter hendelser ved deres lokaliteter Voldnes og Rønstad i slutten av september. Pålegget gjelder blant annet Ørstaelva, Austefjordelva/Fyrdselva og Stordalselva. Det er totalt fanget over 130 oppdrettslaks i disse vassdragene i løpet av de siste ukene. Hoveddelen av fiskene er under 3 kg.

Urapportert rømming

Fiskeridirektoratet har også fått meldinger om fangster og observasjoner av rømt oppdrettsfisk i sjø og vassdrag i andre deler av fjordsystemet på Sunnmøre som vi ikke kan knytte til noen rapportert hendelse i regionen. Derfor går vi nå ut med krav til samtlige anlegg i området som har fisk i aktuell størrelse om å sende inn dokumentasjon fra sin drift.

På bakgrunn av dette har Fiskeridirektoratet engasjert Ferskvannsbiologen for å utføre overvåking og uttak av rømt fisk i aktuelle vassdrag i regionen og som ikke inngår i pålegget til Mowi. Dette arbeidet er igangsatt.

Ønsker tips

For at Fiskeridirektoratet skal kunne følge opp saken på en god måte er vi avhengig av kunnskap om hvor og når slik fisk fanges. Vi ber derfor publikum om å melde fra om fangst av rømt fisk i området.

Slike tips kan meldes til FMC – Fiskeridirektoratets døgnåpne vaktsentral på telefon 911 03 277.

Fiskeridirektoratet understreker at gjeldende regelverk for fiske må følges.

Oppdatert: 29.10.2019