Miljøovervåking etter settefisk-rømming i Troms

Fiskeridirektoratet har pålagt Fjordsmolt AS miljøovervåking etter rømmingshendelsen ved Hellaren settefiskanlegg i Grovfjorden i sommer.

Det var om lag 203 000 fisk som rømte fra Fjordsmolt AS sitt settefiskanlegg Hellaren i slutten av juli. Selskapet har justert rømmingsantallet noe ned etter første rapportering. Det er gjenfanget ca 105 000 individer etter hendelsen, i hovedsak i tilknytning til en nærliggende ferskvannskilde.

Analyser utført på gjenværende fisk indikerer at en viss andel av fisken kunne overleve i sjøvann på rømmingstidspunktet.

Miljøovervåkingen omfatter utløpet fra Hellaren kraftverk nær anlegget. I tillegg skal en bekk og et elvedelta undersøkes, og samt utløpet av indre Grovfjorden. Overvåkingsaktivitetene skal utføres i perioden fra høsten 2019 til våren 2020. Rømt settefisk skal gjenfanges der det er praktisk mulig.

Fjordsmolt AS har engasjert Ferskvannsbiologen for å følge opp pålegget.

Oppdatert: 01.10.2019