Rapporten fra brønnbåtkampanjen 2018 er klar

Konklusjonen er at brønnbåtnæringen i stor grad oppfyller kravene i regelverket, men at det er en del avvik knyttet til risikovurderinger av rømmingsfarer.

I 2018 gjennomførte Fiskeridirektoratet en tilsynskampanje rettet mot risiko for rømming ved brønnbåtoperasjoner. Bakgrunnen for kampanjen var at arbeidsfartøy, og særlig brønnbåter har vært involvert i flere rømmingshendelser de siste årene.

Brønnbåter deltar i stadig flere arbeidsoperasjoner i akvakulturnæringen. Operasjonene brønnbåtene deltar i er ofte komplekse og risikofylte, og utføres i et samarbeid mellom flere aktører. Arbeidsfartøy, og særlig brønnbåter, har vært involvert i flere rømmingshendelser de siste årene. Fra 2006-2018 er det registrert 63 uønskede hendelser der brønnbåter har vært involvert. 54 av disse hendelsene medførte rømming av oppdrettsfisk. Oppfølging av de uønskede hendelsene har vist at arbeidsoperasjoner i noen tilfeller utføres uten at internkontroll (opplæring, risikovurdering, osv.) er tilstrekkelig gjennomført, og ansvarsforhold avklart.

Lasting av fisk til brønnbåt. Foto: © Didrik Vartdal / Fiskeridirektoratet

Lasting av fisk til brønnbåt. Foto: Didrik Vartdal / Fiskeridirektoratet.

På bakgrunn av dette var en av hovedprioriteringene for akvakulturtilsynet i 2018 å gjennomføre en tilsynskampanje mot brønnbåtnæringen. Målet med kampanjen var å kommunisere krav og forventninger til næringen  gjennom dialog og tilsyn, og redusere antallet uønskede hendelser der brønnbåt er involvert. Av de 41 registrerte brønnbåtrederiene i Norge i 2018, ble 14 besøkt, det vil si 34 prosent. Av de 93 registrerte brønnbåtene i 2018 ble totalt 17 besøkt, det vil si 18 prosent av flåten. Tilsynsbesøkene omfattet både deltagelse på arbeidsoperasjon ute på en brønnbåt, og internkontrollrevisjon med ledelsen i selskapet. 

Funnene i kampanjen viser at de fleste selskapene hadde et internkontrollsystem på plass som kartla og vurderte risiko, med tilhørende risikoreduserende tiltak. Kampanjen viser likevel at det er en del avvik som gjelder risikovurderinger. Selv om flertallet av brønnbåtaktørene har gjennomført risikovurderinger, er de viktigste faremomentene knyttet til rømming ikke tilstrekkelig kartlagt. I mange tilfeller var rømming kun nevnt som ett punkt i risikovurderingen, og ikke som et helhetlig tema med flere risikoområder.

Grafikken viser resultat av brønnbåtkampanjen i 2019. Ill.: © Fiskeridirektoratet

Fiskeridirektoratet vil i etterkant av kampanjen følge opp at avvikene som ble konstatert i kampanjeperioden blir utbedret og lukket.

Mer om gjennomføringen og funnene i kampanjen kan du lese i rapprten:

Oppdatert: 19.08.2019