Et økonomisk godt år for oppdretterne av laks og regnbueørret i 2018

Dette er hovedkonklusjonen i de foreløpige resultatene fra Fiskeridirektoratets lønnsomhetsundersøkelse for 2018. Høye priser er årsaken til det økonomisk gode resultatet, samtidig som kostnadsveksten vi har sett over en årrekke har flatet ut fra 2017 til 2018.

Samlet ordinært resultat før skatt

Våre beregninger viser at produsentene av laks og regnbueørret (settefisk- og matfiskproduksjon) oppnådde et samlet ordinært resultat før skatt i 2018 på 26,7 milliarder kroner. Fordelt utgjorde det 26,2 milliarder kroner for selskapene med matfiskproduksjon, mens tilsvarende tall var 0,5 milliarder kroner for selskapene med settefiskproduksjon.

Tall for oppdrettselskapenes resultat. Ill. © Fiskeridirektoratet

Beregningene viser at samlet ordinært resultat før skatt har vært høyt siden 2016. Videre viser våre beregninger, om en justerer for inflasjon, at samlet ordinært resultat er nedadgående.

Grafikk om utvikling i samlet ordinært resultat før skatt 2000-2018. Ill: © Fiskeridirektoratet

Figur 1: Utvikling i samlet ordinært resultat før skatt. Tall i milliarder kroner i 2018 verdi.

Driftsmargin

Det var en nedgang i gjennomsnittlig driftsmargin fra 33,9 prosent i 2017 til 32,8 prosent i 2018 for selskapene med matfiskproduksjon av laks og regnbueørret. Til tross for denne nedgangen er driftsmarginen fortsatt høy.

Tall for gjennomsnittlig driftsmargin pr. selskap. Ill.: © Fiskeridirektoratet

I settefiskproduksjonen av laks og regnbueørret finner vi en betydelige lavere driftsmargin enn i matfiskproduksjonen av laks og regnbueørret. Våre foreløpige beregninger viser imidlertid en økning i gjennomsnittlig driftsmargin fra 9,5 prosent i 2017 til 12,7 prosent i 2018 i dette produksjonsleddet.

Grafikk om utviklingen i gjennomsnittlig driftsmargin for selskap med henholdsvis matfisk- og settefiskproduksjon. Ill.:© Fiskeridirektoratet

Figur 2: Utviklingen i gjennomsnittlig driftsmargin for selskap med henholdsvis matfisk- og settefiskproduksjon.

Matfiskproduksjon. Salgspris pr. kg slaktet fisk

Gjennomsnittlig salgspris pr. kg var også høy i 2018. Prismessig er situasjonen i 2018 mye lik 2016 og 2017.

Gjennomsnittlig salgspris pr. kg solgt laks var kr 51,36 i 2018 mot kr 50,51 i 2017, mens gjennomsnittlig salgspris pr. kg solgt regnbueørret var kr 44,91 i 2018 mot kr 47,50 i 2017.

Matfiskproduksjon. Produksjonskostnad pr. kg

Resultatene fra lønnsomhetsundersøkelsen viser at produksjonskostnadene har vært økende over flere år. I 2018 har denne trenden stagnert. Gjennomsnittlig produksjonskostnad pr. kg var så å si uendret fra 2017 til 2018. Gjennomsnittlig produksjonskostnad pr. kg var kr 30,64 i 2018 mot kr 30,74 i 2017.

Gjennomsnittlig produksjonskostnad pr. kg var på sitt laveste i 2005. Da var gjennom­snittlig produksjonskostnad pr. kg kr 18,18 (i 2018-kroneverdi).

Grafikk om utvikling i gjennomsnittlig kostnader pr. kg ved matfiskproduksjonen av laks og regnbueørret. Ill.: © Fiskeridirektoratet

Figur 3: Utvikling i gjennomsnittlig kostnader pr. kg ved matfiskproduksjonen av laks og regnbueørre.

Kostnadene til fôr er den desidert største kostnadsposten ved produksjon av laks og regnbueørret og utgjør 39,9 prosent av de totale produksjonskostnadene i 2018.

Grafikk om matfisk. Kostnadsfordeling i 2018.Ill.: © Fiskeridirektoratet

Figur 4: Matfisk. Kostnadsfordeling i 2018.

Om undersøkelsen

Tallene som presenteres er foreløpige, og baserer seg på 56 prosent av tillatelsene med settefiskproduksjon, og 45,3 prosent av tillatelsene med matfiskproduksjon av laks og regnbueørret. Endelige tall og analyse vil bli publisert 8. november på vår internettside www.fiskeridir.no

Oppdatert: 16.08.2019