Rømming i Tosenfjorden i Bindal kommune i Nordland

49 000 laks rømt fra Sinkaberg-Hansen AS sin lokalitet Oksbåsen i Bindal kommune i Nordland.

Fiskeridirektoratet mottok mandag morgen melding om rømming av oppdrettslaks fra Sinkaberg-Hansen AS sin lokalitet Oksbåsen i Bindal kommune i Nordland. Selskapet opplyser at fisken i den aktuelle merden har en snittvekt på 2,6 kg, og foreløpig opptelling viser at det har rømt i overkant av 49 000 fisk.

Fiskeridirektoratet gjennomførte tirsdag tilsyn på anlegget, og gir i samråd med Fylkesmannen et pålegg om utvidet gjenfangst i regionen utover de påkrevde 500 meterne fra anlegget, samt pålegg om overvåking og eventuelle uttak i vassdrag i regionen.

Sinkaberg-Hansen AS har iverksatt gjenfangst i sjø ved anlegget, og får nå gjennomført undersøkelser i aktuelle vassdrag i regionen. Det er så langt rapportert om fangst av 418 rømte laks.

Ønsker tips

For å få en god oversikt over spredning av den rømte fisken ønsker Fiskeridirektoratet at det meldes inn observasjoner og fangst av rømt oppdrettslaks til vår døgnåpne vaktsentral FMC på telefon: 55 23 83 37 / 911 03 277.

Gjeldende fiskeregler i området må følges.

Oppdatert: 11.07.2019