Rømmingen på Frøya

Salmar AS har gjenfanget 344 oppdrettslaks etter rømming fra slaktemerd ved lokaliteten Norskag i slutten av mai. Rask iverksetting av gjenfangstfiske samt topografien i området har sannsynligvis hatt betydning for gjenfangsten.

Fiskeridirektoratet foretok inspeksjon av den skadde nota etter at den ble tatt på land.

Selskapet har levert telledata til Fiskeridirektoratet etter at resterende fisk er slaktet. På grunn av unøyaktighet i tellesystemene har de ikke klart å fastsette rømmingsomfanget utfra disse tallene. Det stod om lag 35 000 fisk i merden før skaden oppstod, men omfanget er antatt å være betydelig mindre enn dette.

Fiskeridirektoratet vil nå vurdere behovet for miljøovervåking av vassdrag, samt følge opp forholdet vedrørende bedre tallmateriale ovenfor selskapet. Det er for øvrig en generell utfordring at dagens metoder for å fastsette tall underveis i produksjonen ikke er nøyaktige nok for dette formålet. Fiskeridirektoratet har et pågående arbeid for å kartlegge utfordringene knyttet til denne problemstillingen for å kunne utarbeide bedre rutiner for å redusere unøyaktigheten.

Oppdatert: 19.06.2019