Rømming på Frøya

Fiskeridirektoratet mottok natt til onsdag melding om rømming av oppdrettslaks fra Salmar AS sin slaktemerd Nordskag på Frøya. Det ble rapportert om en cirka 8 meter lang rift i nota.

Foreløpige tall fra selskapet viser at rømmingsomfanget ikke er så stort som man kunne anta utfra skaden. Selskapet har så langt gjenfanget 250 individ. Fisken har en snittvekt på 5 kg.

Fiskeridirektoratet har i dag gjennomført tilsyn på lokaliteten.

Ønsker tips

Fiskeridirektoratet ønsker at folk melder inn observasjoner og fangst av rømt oppdrettslaks til vår døgnåpne vaktsentral: tlf 55 23 83 37 / 911 03 277.

Gjeldende fiskeregler i området må følges.

Oppdatert: 29.05.2019