Hvor stor er oppdrettsnæringen i Norge?

Fiskeridirektoratets «Statistikk for akvakultur» viser at det ble slaktet 1 281 872 tonn laks i 2018 til en verdi av 64,6 milliarder kroner. I tillegg ble det slaktet 67 886 tonn regnbueørret til en verdi av 3 milliarder.

Hva ligger det bak disse overordna tallene for næringen? Hvor mye fisk dreier det seg om?

Slaktefakta

Statistikken viser at det ble slaktet 269,5 millioner laks og 18 millioner regnbueørret i 2018. Videre viser tallene at laks i gjennomsnitt veide 4,7 kg på slaktetidspunktet, mens regnbueørret i gjennomsnitt veide 3,7 kg.

Tallene viser også at det var i Trøndelag det ble slaktet mest laks i 2018, i alt 320 846 tonn, mens det var i Hordaland det ble slaktet mest regnbueørret, i alt 34 839 tonn.

Om aktørene

Det var 142 selskap som rapporterte inn at de slaktet laks i 2018, mens 25 selskap oppga å ha slaktet regnbueørret i 2018. De fleste selskap som produserer regnbueørret produserer også laks. Det var 9 aktører som kun produserte regnbueørret. Disse aktørene var fortrinnsvis lokalisert i Hedmark og Oppland.

De ti største selskapene står for 67,5 prosent av all laks og regnbueørret som ble slaktet i 2018. Tilsvarende tall i 2000 var 32,8 prosent.

Grafisk illustrasjon: © Fiskeridirektoratet

Figuren viser utviklingen i totalt slaktet mengde, og de ti største aktørene sin andel av slaktet mengde.

Dette og mye mer finner du i publikasjonen «Statistikk for akvakultur 2018, foreløpige tall » som Fiskeridirektoratet publiserer i dag.

Tallene er også gjort tilgjengelig som tidsserier i Fiskeridirektoratets statistikkbank og som Excel-filer .

Endelige tall blir publisert i oktober.

Oppdatert: 29.05.2019