Få oversikt over direktoratets bruk av overtredelsesgebyr

Åpenhet om vår bruk av sanksjoner bidrar til likebehandling av næringene. Derfor offentliggjør vi en oversikt over overtredelsesgebyr vi har utstedt.

En av Fiskeridirektoratets viktigste oppgaver er å kontrollere og føre tilsyn med at fiskeri- og akvakulturnæringene driver sin virksomhet i tråd med blant annet havressursloven, akvakulturloven og gjeldende forskrifter.

Hvordan kontrollerer vi fiskerinæringen?

Fiskeridirektoratets ressurskontroll skal bidra til å nå målet om høsting av marine ressurser i samsvar med nasjonale og internasjonale reguleringer.

Det vil si at ressurskontrollen skal sikre at regelverket blir fulgt og dermed bidra til like rammevilkår for næringsaktørene. Arbeidet vårt er risikostyrt, og sammen med Kystvakten og salgslagene vurderer vi hele tiden hvilke tiltak som vil gi best effekt ut fra årsaken til at reglene ikke blir fulgt.

For å sikre etterlevelse av regelverket er det i mange tilfeller tilstrekkelig at vi informerer og veileder. Dette er en viktig del av tilsyns- og kontrolljobben til Fiskeridirektoratet.

Dersom denne typen oppfølging ikke hjelper, er det nødvendig med tiltak som øker risikoen for å bli oppdaget eller begrenser muligheten for å bryte loven, for eksempel gjennom kontroller eller økte rapporteringskrav. Dersom heller ikke dette er tilstrekkelig, må vi reagerer på lovbruddet ved å straffe den som har bedrevet ulovlig aktivitet. Slik ønsker vi også å oppnå en avskrekkende effekt på andre som vurderer å bryte loven.

Saken fortsetter under grafikken.

Grafikken viser antall overtredelsesgebyr 2012-2017 innen fiskeri. Ill: © Fiskeridirektoratet

Tall og analyse: overtredelsesgebyr - fiskeri

Hvordan driver vi tilsyn med akvakulturnæringen?

I loven står det at akvakulturnæringens lønnsomhet og konkurransekraft skal være innenfor rammene av en bærekraftig utvikling og bidra til verdiskaping på kysten. Dette definerer vårt ansvarsområde.

Akvakulturtilsynets prioriteringer er risikobaserte. Dette betyr at valg av risikoområder og utvelgelse av tilsynsobjekter baserer seg på opparbeidet kunnskap og erfaring ved Fiskeridirektoratets hovedkontor og i regionene. På den måten sikrer vi at vår arbeidskraft blir brukt der vi oppnår best resultater og størst effekt.

De største utfordringene for tilsynet er hendelser der fisk rømmer fra merdene, både fra kjent og ukjent kilde. I noen tilfeller er dette miljøkriminalitet. I tillegg er det utfordringer knyttet til overproduksjon av fisk sammenliknet med hva som er gitt i tillatelsen (biomasseoverskridelser), noe som blant annet fører til urettmessige konkurransefordeler for noen oppdrettere.

For å sikre etterlevelse av regelverket lager vi veiledere og retningslinjer for å legge best mulig til rette for at regelverket skal være enkelt å forstå og oppfylle. I tillegg har vi en erfaringsbase på fiskeridir.no hvor vi beskriver aktuelle arbeidsoperasjoner og hvordan disse kan håndteres.

Saken fortsetter under grafikken.

Grafikken viser antall overtredelsesgebyr 2011-2017 innen akvakultur. Ill: © Fiskeridirektoratet

Tall og analyse: overtredelsesgebyr - akvakultur

Overtredelsesgebyr som sanksjon

Fiskeridirektoratet har flere sanksjonsmuligheter, hvorav en av disse er overtredelsesgebyr.

For Fiskeridirektoratet er det viktig å være åpen og tydelig, blant annet for å sikre likebehandling og transparens rundt vår bruk av sanksjoner. Derfor offentliggjør vi nå en oversikt over de overtredelsesgebyr som Fiskeridirektoratet har utstedt.

Oppdatert: 14.05.2019