Alle 104 søknader om utviklingstillatelser er behandlet

– Det har blitt sagt at vi har vært strenge siden det er et relativt lite antall søknader som har gått igjennom, men vi er trygge på at vi har gjort faglige gode vurderinger basert på kriteriene som ligger til grunn for ordningen.

Det sier Anne B. Osland, sjef for Tildelingsseksjonen i Fiskeridirektoratet.

Siste søknad er vurdert. Elleve prosjekter har fått tildelt utviklingstillatelser, åtte behandles videre innenfor ordningen med sikte på tildeling av tillatelser. Så langt er 68 tillatelser tildelt, noe som utgjør 50 770 tonn biomasse.

Prosjektene som har fått tilsagn er varierte: store installasjoner for sterkt eksponerte (også offshore) lokaliteter, helt eller delvis lukkede anlegg og nedsenkbare anlegg.

Anne B. Osland, sjef for Tildelingsseksjonen i Fiskeridirektoratet. Foto: © Vegard Oen Hatten / Fiskeridirektoratet.

– Det er en god blanding av større og mindre prosjekter, og en fordeling av børsnoterte selskap, mellomstore og til dels familieeide aktører og noen nye små gründerselskaper uten akvakulturtillatelser fra før. Alle med fellesnevneren at de har som mål å løse noen av næringens miljø- og arealutfordringer og at de oppfyller de sentrale kriteriene om betydelig innovasjon og betydelige investeringer, sier Osland.

Der to konsepter har lignet for mye på hverandre, har den søkeren som leverte først blitt prioritert.

– Ordningen har utvilsomt utløst stor kreativitet i næringen, og vi ser at oppdrettere og teknologifirma har funnet sammen for å lage meget innovative konsepter. Aktørene har sett at det er nødvendig med nye teknologiske løsninger for videre vekst og for å få bukt med en del av de utfordringene som næringen står overfor, sier Osland.

Da fristen for å søke utviklingstillatelser gikk ut november 2017 hadde det kommet 104 søknader til Fiskeridirektoratet.

Et titalls personer har jobbet fulltid med ordningen, og alt fra jurister, ingeniører, økonomer og biologer har vært involvert i den tverrfaglige vurderingen av søkerne.

– Vi har til enhver tid hatt 10 til 15 søknader til behandling, sier Osland.

Arbeidet har omfattet alt fra vurdering av søknader, en stor mengde klagesaker, flere tusen innsynsbegjæringer knyttet til ordningen og ferdigstilling av endelige vedtak.

– Vi fikk tidlig i prosessen ansatt et knippe dyktige, faglig sterke og svært arbeidsomme sivilingeniører og jurister, samtidig som vi har brukt hele bredden av kompetansen vi har bygget opp over tid i direktoratet. Til sammen har disse utgjort et team som har arbeidet med stor grad av kontinuitet, integritet og tverrfaglig kompetanse – et stykke arbeid vi er veldig stolte av, sier Osland.

Ansatte i Fiskeridirektoratet som har jobbet med utviklingstillatelser. Foto: © Vegard Oen Hatten / Fiskerdirektoratet.

Ordningen ble etablert for å stimulere til økt bærekraft, ønsket omstilling og innovasjon og økt verdiskaping i næringen. Ordningen er begrenset til å omfatte de store prosjektene som næringen selv ikke vil ta risikoen ved å realisere uten at staten bidrar ved tildeling av egne tillatelser.

– De tillatelsene vi gir vil innebære en vesentlig risikoavlastning ved at de kan konverteres til ordinære tillatelser dersom målkriteriene i prosjektene blir oppfylt. Dette gjør at vi vil følge nøye med videre for å se at de når målene som er satt, sier Osland.

Utviklingstillatelsene er en midlertidig ordning med særtillatelser som kan tildeles prosjekter som innebærer betydelig innovasjon og betydelige investeringer. Formålet er å legge til rette for utvikling av teknologi som kan bidra til å løse en eller flere av de miljø- og arealutfordringene som akvakulturnæringen står overfor, for eksempel ved konstruksjon av prototyper og testanlegg, industriell design, utstyrsinstallasjon og fullskala prøveproduksjon

Det er satt konkrete målkriterier som skal oppfylles for hver tillatelse, og man kan bruke opp til 15 år på å nå disse – selv om det kan gå betydelig raskere. Deretter skal det tas stilling til om de skal kunne konverteres til ordinære tillatelser. Kunnskapen og teknologien som blir utviklet i prosjektene deles slik at den kommer hele næringen til gode.

Oppdatert: 02.05.2019