Algesituasjonen i nord

Beredskapen i forbindelse med algeoppblomstringen i Nordland og Troms er avsluttet.

Oppdatering 9. juni

Samme situasjon som i går.

Oppdatering 8. juni

Det er samme situasjon som i går både i Troms og Nordland - altså har det ikke blitt meldt om dødelighet og adferden til fisken er stort sett normal.

Oppdatering 7. juni

I Troms meldes det om ingen dødelighet og stort sett normal adferd hos fisken, men stedvis noe stresset fisk.

I Nordland har ingen meldt om dødelighet det siste døgnet. Ellingsen Seafood, som i går meldte om dødelighet på nyutsatt smolt på lokalitet Bjørkvik i Tysfjorden, kan i dag bekrefte at 188 000 av 250 000 utsatt smolt er død på grunn av alger.

Det generelle bildet er altså at algeoppblomstringen har roet seg i begge fylker og at det nå er mer innblanding av ufarlige alger, men som eksemplet over viser, er det fortsatt fare for lokale oppblomstringer som rammer fisken.

Oppdatering 6. juni

I Troms er det ikke meldt om dødelighet eller andre situasjoner. Fartøyet "Rind" ligger fortsatt til kai i Tromsø og fungerer der som laboratorium.

I Nordland har Ellingsen Seafood meldt om dødelighet på nyutsatt smolt på lokalitet Bjørkvik i Tysfjorden. Det er ikke bekreftet at dødeligheten er algerelatert. Vannprøver fra lokaliteten viser moderat tetthet av Chrysochromulina. Vi vet ikke nøyaktig antall, men det er snakk om noen tusen.

I Ofotfjorden er det ikke meldt om dødelighet og siktedyp er noe bedret. I Øksfjorden og ved Rinøy er siktedyp blitt dårligere. De siste dagers vannanalyser fra området viser høy planteplanktonbiomasse, med økende tetthet av kiselalger og redusert tetthet av Chrysochromulina.

Oppdatering 5. juni

Lerøy Aurora, med lokalitet Sessøya, Angstauren og Tussøya, rapporterer om ingen dødelighet i dag, at situasjonen har stabilisert seg og at de ser på muligheten for å gjenoppta normal drift. Sjurelv Fiskeoppdrett, ved lokalitet Vengsøy, rapporterer det samme.

Vi fikk i går melding om endret adferd hos fisken og noe dødelighet ved fire anlegg på yttersida av Kvaløya i Troms. Rapporten fra oppdretterne er at det bare dreide seg om noen hundretalls døde fisk.

Fiskeridirektoratets fartøy «Rind» ligger nå i Tromsø. Båten fungerer som laboratorium og analyserer i første omgang vannprøver fra de rammede anleggene og fra anlegg som vi vurderer er mest utsatt.

Båten blir liggende i Tromsø inntil videre, men vi vil sammen med Havforskningsinstituttet vurdere fortløpende hvor det er mest behov for prøver og om båten skal flytte. «Rind» er et lite fartøy og må ligge i ro mens prøvene blir analysert. Derfor har vi et system der oppdretterne, eller dem de har gitt oppdraget til, etter avtale leverer prøver på båten.

Prøvetaking og strømprognoser

I Troms er det tatt prøver fra de ytre områdene fra Tussøy til Ringvassøy i dag. I de ytre delene av Kvalsundet og i Vengsøyfjorden er det moderat/høy konsentrasjon av Chrysochromulina. I den ytre delen av Kaldfjorden er det i dag registrert høy tetthet av Chrysochromulina. I ytre del av Kvalsundet er det også registrert relativt høy tetthet av slekten Phaeocystic. I området Tussøya–Sessøya er det høy tetthet av Chrysochromulina. Det rapporteres samtidig at arten er dominerende i disse områdene, med noe innslag av kiselalger og andre flagellater.

Strømprognosene (Meteorologisk institutt) viser hovedsakelig nordgående strøm i de ytre delene (utsiden av Kvaløya) i kveld. I ytre Malangen er det hovedsakelig utgående strøm i kveld og i natt. Det blir endring i strømbildet i natt til noe mer sørgående strøm på utsiden av Kvaløya. Fra i morgen tidlig endring til utgående strøm fra Malangen, nordgående strøm på utsiden av Kvaløya og inngående vanntransport i Kvalsundet.

Basert på partikkelspredningsmodeller (Meteorologisk institutt/Havforskningsinstituttet) vil eventuelle alger i ytre del av Kvalsundet hovedsakelig transporteres vestover og nordover (ut av sundet) de neste dagene. For området Vengsfjorden og Kaldfjorden vil partiklene hovedsakelig transpores innen systemene og nordover mot utløpet av Kvalsundet. Basert på modellkjøringen er det mindre sannsynlig med transport til de indre delene av Kaldfjorden.

I Nordland er det ikke rapportert om mortalitet i dag i de indre delen av Vestfjorden. Sikten er fortsatt dårlig i Tysfjorden og Ofotfjorden.

For det neste døgnet er det hovedsakelig vanntransport fra sør inn mot ytre del av Folda. For Sørfolda og Nordfolda viser strømprognosen hovedsakelig utadgående vanntransport det neste døgnet. I og med at det de siste dagene kun er registrert lave konsentrasjoner av Chrysochromulina sør for Folda, er det mindre sannsynlig at det skal transporteres inn noen oppblomstring.

Oppdatering 4. juni

Oppdatering klokken 21.45

Det er meldt om endring i adferd ved totalt tre lokaliteter i dag samt noe dødelighet.

Fiskeridirektoratets fartøy "Rind", som for tiden brukes som laboratorium, går rundt klokken 23 til Tromsø.

Det er foretatt en rask gjennomgang av prøver fra to av lokalitetene, og det rapporteres om høy tetthet av ulike flagellater i prøven. Det rapporteres også om tilstedeværelse av Chrysochromulina og Phaeocystic ved begge lokalitetene. Det er ikke foretatt en kvantifisering, kun en screening for å se hva som er tilstede i prøvene.

Det er gjort analyser for den 2. og 3. juni ved en del stasjoner rundt Tromsø. Ved Solheim er det reduksjon i antall Chrysochromulina den 2 juni, sammenlignet med telling fra den 31 mai. Også rett nord av Tromsø rapporteres det om reduksjon den 2. juni i forhold til den 31. mai. For lokaliteten Lyngstua er det en markant økning i forhold til 29. mai. For den 2. juni rapporteres det om relativt høye konsentrasjoner av Phaeocystic ved Solheim og Lenangen. Ved stasjonen i Ullsfjorden og Lyngstua er det moderate mengder av Phaeocystic.

Foreløpige analyseresultat fra den 3. juni viser relativt høy konsentrasjon i Grøtsundet, der det har økt siden den 2. juni. Nord av Tromsø er det moderate/høye konsentrasjoner, også her med en økning i forhold til den 2. juni. Prøver fra den 3. juni viser høy konsentrasjon ved Buvik (Malangen), men at konsentrasjon er redusert siden 31. mai. Ved Brensholmen var det moderate mengder den 3. juni, også for denne stasjonen en reduksjon siden prøvetakningen 31. mai. Med unntak av lokaliteten nord for Tromsø og Solheim er det rapportert om lav/moderat forekomst av Phaeocystic. Ved de to nevnte lokaliteten er det høy konsentrasjon av Phaeocystic og økende i forhold til den 2. juni.

Oppdatering rundt klokken 16

Vi har ikke mottatt meldinger om algerelatert dødelighet i Nordland så langt i dag.

HI’s representant om bord på Rind begynte dagen med å analysere prøver som det ikke var kapasitet til å analysere i går. Deretter har fartøyet samlet prøver fra Ofotfjorden, hvor det de siste dagene har vært dødelighet og høye konsentrasjoner av Chrysochromulina.

Like før kokka 12 i dag fikk vi melding om adferdsendring og dødelighet fra lokaliteter utenfor Kvaløya i Troms. Foreløpig arbeides det med å avklare årsaken til dødeligheten.

De rammede anleggene tilhører Lerøy Aurora. Vi har ikke mottatt tall på dødeligheten ennå.

Vi gjør forberedelser for å overføre analysekapasiteten til området ved Kvaløya. Dette medfører at Rind i ettermiddag vil bli flyttet nordover fra Lødingen.

Vi presiserer at analysekapasiteten om bord på Rind er begrenset. Derfor må næringen avtale med Fiskeridirektoratet før prøver innhentes og leveres om bord.

Oppdatering 3. juni

I Troms er det ikke rapportert om algerelatert dødelighet det siste døgnet.

I Nordland er det ikke rapportert om mortalitet i andre områder enn i indre del av Ofotfjorden i går.

Oppdatering 2. juni

Fiskeridirektoratet opprettholder beredskapen og analysesystemet med Fiskeridirektoratets fartøy "Rind" utover uka. Vi vil gjøre ny vurdering dag for dag og gradvis trappe ned beredskapen utover uka hvis situasjonen bedrer seg ytterligere.

Det er ikke meldt om dødelighet i Troms. Det er rapportert om stedvis høy tetthet av Chrysochromulina i området. Det er samtidig rapportert om en del Phaeocystic.

Det er meldt om noe dødelighet på Tortenneset innerst i Ofotfjorden i Nordland i dag.

Det er registrert moderate mengder av Chrysochromulina i ytre og midtre deler av Ofotfjorden. I den sørlige delen av Tjeldsundet er det i dag registrert høy forekomst av algen. Det er samtidig rapportert om høye konsentrasjoner av ufarlige kiselalger i dette området. For Tysfjorden er det en økning i konsentrasjonene av Chrysochromulina. Ved Raftsundet og Molla er det lave/moderate konsentrasjoner. I Øksfjorden er konsentrasjonen høy.

Simuleringer viser at strømmen neste døgn vil gå inn mot Flaget, ytre del av Ofotfjorden og Rinøya. Det ser ut til at mindre vil gå inn Tysfjorden og Kanstadfjorden. I Tjeldsundet vil den kun gå et stykke opp.

Det kan se ut til at oppblomstringen er på vei ned. Det registreres generelt lavere antall alger, cellene er mindre i størrelse og det er observasjoner som tyder på at oppblomstringen/arten er mindre skadelig. Som meldt de siste dagene, har det vært høye konsentrasjoner av alger uten at det har medført at fisk dør. Det kan skje at algene blomstrer opp igjen i mindre områder.

Oppdatering 1. juni

Det er ikke meldt om ny algerelatert dødelighet verken i Troms eller Nordland siste døgnet. Det er fortsatt alger i begge fylker, men muligens noe mindre mengder enn tidligere. Det er dårlig sikt i sjøen mange steder, men vannprøver, vær- og strømforhold tilsier at det også er mye annet i sjøen, for eksempel alger som er ufarlige for fisk.

Fiskeridirektoratet vil i løpet av helgen vurdere om det fremover er behov for lavere beredskap. Dersom den positive utviklingen fortsetter, må næringen fra mandag være forberedt på å kanalisere vannprøver gjennom sine faste leverandører av analysetjenester.

Med de strømprognosene som foreligger vil det kommende døgn være innadgående vanntransport i Vestfjorden (indre del). Det er mest sannsynlig med transport av alger inn mot Tysfjorden, Sagfjorden og Ofotfjorden. Områdene ved Rinøya og Tjeldsundet vil også kunne få tilførsel av alger fra utenforliggende områder.

Fiskeridirektoratets fartøy "Rind" har i dag flyttet til Lødingen. Det ble innhentet prøver på veien i de åpne områdene utenfor Hamarøy over mot Offersøya. I morgen vil det bli tatt prøver i Tjeldsundet og Ytre Ofotfjorden.

Oppdatering 31.mai

I Nordland rapporteres det også i dag om begrenset dødelighet som en følge av senskader fra lokalitetene i Kanstadfjord-området. For Ofotfjorden og fra området fra Øksfjorden og vestover mot Raftsundet/Molla er det heller ikke i dag meldt om dødelighet. Det er ikke meldt om dødelighet i Sagfjorden og det pågår flytting av fisk fra området.

Det er meldt om begrenset dødelighet ved en lokalitet ytterst i Tysfjorden på utsatt smolt (samme som i går). Vannprøvene fra 30. mai viser høy tetthet av Chrysochromulina i ytre del av fjorden og høy/moderat i den indre delen. Prøver tyder på at algen er tilstede i dypereliggende vannlag. Dagens prøver er under analyse og vil bli klare senere.

Områder som er mest utsatt for transport av oppblomstringen er Tysfjorden, Ofotfjorden og Sagfjorden i Nordland.

Fra Troms er det ikke mottatt melding om algerelatert dødelighet. Sikten i sjø er redusert på lokalitetene i Grøtsundet og ved Brensholmen.

De høyeste konsentrasjonene er fortsatt i Balsfjorden. Det er også høye konsentrasjoner i Straumsfjorden og rundt Tromsøya. I vannprøvene er den giftige arten av Chrysochromulina i overtall. Akvaplan-Niva står for vannprøver og analyser av dem, og det er tegn som tyder på at algen ikke er like giftig som den har vært.

I Troms er det Balsfjorden, Grøtsundet, Ullsfjorden og på sikt Vorterøya som er mest utsatt for transport av oppblomstringen.

Oppdatering 30. mai

I Nordland er det registrert død smolt som en følge av algene på en ny lokalitet, Stormneset som ligger i ytre del av Tysfjorden. Ellers er det rapportert om begrenset dødelighet ved noen anlegg som følge av senskader.

Det pågår omfattende flytting av fisk fra Sagfjord-området til Nordfolda. Det er ikke meldt om algerelatert dødelighet i Sagfjorden.

Strømprognosene for de neste 24 timene fra Meteorologisk institutt for Tysfjorden er innadgående vanntransport. Strømsituasjon vil kunne transportere eventuell oppblomstring fra indre del av Vestfjorden. Ofotfjorden vil ha de samme strømforholdene som i Tysfjorden de neste 24 timene.

I Troms er situasjonen stabil. Vi har ikke mottatt meldinger om unormal adferd eller algerelatert dødelighet.

Oppdatering 29. mai

Det måles fortsatt høye forekomster av alger både i Troms og Nordland. Det er ikke meldt om at nye anlegg er rammet i noen av fylkene.

Totalt antall døde fisk i Nordland er nå justert opp til 3,8 millioner. Se forøvrig tall og fakta .

Algekonsentrasjonen krever at vi fortsatt har høy beredskap og vi behandler de søknadene om dispensasjoner som oppdretterne kommer med kontinuerlig.

Prognoser Troms

Basert på de strømmodeller som foreligger fra Metrologisk Institutt er det utgående strøm fra Balsfjorden mot Tromsøya i kveld. Det er utgående strøm i Grøtsundet i Ullsfjorden. Samme strømbilde vedvarer utover natten. Enkelte perioder med vanntransport fra Balsfjorden ut Straumsfjorden og Kvalsundet. Strømbilde for formiddagen i morgen er utgående strøm fra Balsfjorden, ut Grøtsundet og Ullsfjorden.

Oppdrettere i områdene Grøtsundet, Karlsøya og i området rundt og nord for Vorterøya må være oppmerksomme på endring i adferd det neste døgnet.

Prognoser Nordland

På grunn av høyere tetthet i yte del av Sagfjorden ble det 29. mai foretatt en modellkjøring (partikkelspredning fra Meteorologisk institutt). Modellen indikere at det er sannsynlig med en transport fra Skagstadsundet inn i Sagfjorden i perioden 29.-30. mai, det er også en transport inn i fjordsystemet de påfølgende dagene frem til 1 juni. Det er viktig å påpeke at usikkerheter i modellen øker med antall dager frem.

Med endring i værforholdene og påfølgende endringer i strømbildet natt til 30. mai, bør aktører i Sagfjorden og Tysfjord være oppmerksomme på endringer i adferden hos fisken.

Oppdatering 28. mai

Det måles fortsatt høye forekomster av alger både i Troms og Nordland. Det er ikke meldt om nye anlegg som er rammet, men det er fortsatt spredt dødelighet i Nordland.

Algekonsentrasjonen krever at vi fortsatt har høy beredskap og vi behandler de søknadene om dispensasjoner som oppdretterne kommer med kontinuerlig.

Data samlet inn i Vågsfjord-området i Trroms viser moderate til lave konsentrasjoner. Høyest konsentrasjon er registrert ved Sørrollnes.

Lavere dødelighet i Kanstadfjorden i Nordland i dag. Noe dødelighet i ytre del av Ofotfjorden, lav i indre.

Oppdatering 27. mai

Det er ikke meldt om at nye anlegg har blitt rammet det siste døgnet, verken i Troms eller Nordland.

Det er fortsatt spredt dødelighet av fisk i Nordland.

Målinger viser høye konsentrasjoner av alger i begge fylkene. Vi følger derfor like nøye med som tidligere og er i samme høye beredskap.

Vær- og strømforhold kan fort endre situasjonen.

Prognoser

Strømprognosene er noenlunde lik gårsdagens.

I Nordland har det i dag vært bytte av båt og tekniker, fra "KV Heimdal" til "Rind". Det er samlet inn prøver som nå er under analyse. I ettermiddagen er planen å dekke Tjeldsundet og Ofotfjorden.

I Troms har et forskningsteam jobbet seg fra indre deler av Balsfjorden og utover. De har registret Chrysochromulina i indre og midtre deler av fjorden. Algen er observert ved Vannøya. Teamet fortsetter videre til Lyngen. Prøver fra Balsfjorden viser veldig høy konsentrasjoner av algen, og videre utvikling er uforutsigbar.

Oppdatering 26. mai

Situasjonen er noenlunde lik gårsdagens; det er til dels høye konsentrasjoner av alger i flere områder i både Troms og Nordland.

I Troms er det heller ikke siste døgn meldt om dødelighet. I Nordland er det fortsatt noe dødelighet enkelte steder. Anslagene er:

Nordland: 6400 tonn, Troms: 6800 tonn.

Nordland: 3,7 millioner fisk, Troms: 4 millioner

I Nordland er nå 2,5 millioner fisk flyttet og alle som har meldt flytting er ferdige.

Prognoser om eventuell oppblomstring

Algeprøver tas om bord i "Rind" våren 2019. Foto: Fiskeridirektoratet / Tor Johansen

Det er ikke rapportert om endringer av forholdene i Troms. Anleggene bør være oppmerksomme på brå endringer i siktdyp, endring av sjøfargen og i adferden til fisken.

I Nordland viste undersøkelser av vannprøver i går kveld store mengder av Chrysochromulina ute ved Rinøyvåg med avtagende mengder inn i Kanstadfjorden. I dag er det hovedsakelig utadgående vanntransport fra Rinøyvåg og sørover. Det er samtidig kortere perioder med vanntransport inn mot Kanstadfjorden. Man bør være oppmerksomme ved denne lokaliteten på endring i adferd og dødelighet de neste 24 timene.

Hovedsirkulasjon i området er utstrømmende vann fra Ofotfjorden nord av Barøya mot Rinøya for deretter sørover, hovedsakelig øst av Vadholmen. I dette området vil vannstrømmene gå vestover. Høye konsentrasjoner av alger vil mest sannsynlig transporteres fra de ytre delene av Ofotfjorden-Rinøya og sør- og vestover. For Tysfjorden er det hovedsakelig utadgående vanntransport i dag, noe som redusere sannsynligheten for at oppblomstringen vil transporteres inn fjorden de neste 24 timene.

Oppdatering 25.mai

I Troms er det ikke meldt om død fisk og ingen nye anlegg er rammet.

Det er registrert lite fisk som dør i Nordland. Tidligere i dag sa vi at ingen nye anlegg var rammet, men rundt klokken 16 fikk vi melding om begrenset dødelighet på en ny lokalitet i Kanstadfjorden. Dødeligheten ser ut til å ha avtatt i løpet av dagen.

Flyttingen av fisk fra utsatte anlegg i området har vært vellykket.

I området mellom Offersøya og Selvik er det høy tetthet av Chrysochromulina. Basert på strømmodeller for området er det fortsatt en vestlig transport, som vil føre algeoppblomstringen inn mot ytre del av Øksfjorden og området vest av Selsøya og videre sørover mot Årstein. Fra området Flaget er det forventet at algene også vil spre seg mer direkte mot sør-vest på østsiden av Selsøya.

I det aktuelle området er det registrert mengder som skulle tilsi at fisken endret atferd eller døde, men vi har ikke fått rapporter om noe slikt fra anleggene i området. Det kan ikke utelukkes at cellen i oppblomstringen har endret giftighet. Det er tidligere observert at det er oppblomstringens første fase og fronter som viser størst effekt, mens «halen» i oppblomstringen har lavere grad av effekt og at det må høyere tetthet til for at de skal kunne påvirke fisk.

Opprettholder høy beredskap

Alle involverte opprettholder høy beredskap og jobber for fullt med blant annet kartleggingen. Det er mye alger av ulik art i sjøen nå, og det er viktig å artsbestemme gjennom vannprøver for å få vite hvilke som potensielt er giftige.

Hva skjer med den døde laksen?

Oppdrettsfisk som er rammet av alger blir behandlet på samme måte som dødfisk og brukes ikke til menneskemat. Den blir brukt til for eksempel gjødsel, energi eller som ingrediens i dyrefôr.

Det er viktig at den døde fisken håndteres riktig. Transportører må følge Mattilsynets vanlige krav til smittetiltak, og vaske og desinfisere båter og utstyr.

Oppdatering 24. mai

Nordland

Det rapporteres om fortsatt dødelighet i ytre del av Ofotfjorden og ved Rinøya. Prøver fra Rinøya viser høye konsentrasjoner av Chrysochromulina. Det er fortsatt registeret celler av algen inne i Ofotfjorden, men kun i lave og moderate mengder. Det siste døgnet er det tatt prøver i Tysfjord mot Bognes og algen er tilstede i moderate mengder.

Kartleggingen tyder på at oppblomstring og høye konsentrasjoner først og fremst er å finne fra Rinøya og utenfor Vadholmen og vestover. Det er registrert moderat til høye konsentrasjoner inn mot Flaget og moderate mengder i ytre del av Øksfjorden og vest av Selsøya. For området opp mot Molla er det målt moderate mengder.

Basert på de strømmodelleringene vil oppblomstringen som ligger ved Alpøya-Vadholmen bevege seg vestover inn mot Flaget samt at deler av oppblomstringen vil bevege seg i åpen kyst vestover mot Molla. Områder som vil kunne påvirkes av oppblomstringen det neste døgnet er Flaget, vest av Selsøya og sørover mot Årstein. Basert på modeller av vanntransport er det mindre sannsynlig at oppblomstringen vil gå innover i Øksfjorden.

Troms

Det rapporteres at forholdene er bra i Astafjord-området. Prøver som er mottatt fra området viser moderate mengder av planteplanktonet og tilstedeværelse av Chrysochromulina i lave mengder.

For Vågsfjorden er det ikke rapportert dødelighet det siste døgnet. Det er ikke kommet resultater fra algeanalysen for dette området og det er uvisst hvorvidt det er høye konsentrasjoner i Vågsfjorden.

Strømforholdene i området tyder på at vannet går i en sirkel midt ute i Vågsfjorden i kveld og i natt. Fra i morgen formiddag er vanntransporten sørlig.

I Malangen er det rapportert om redusert sikt, men ingen dødelighet i anleggene. Det er samtidig opplyst om lave saltholdigheter og stor tilførsel av ferskvann i fjordsystemet. Stor tilførsel av ferskvann vil kunne påvirke siktdyp. Det er tidligere rapportert om moderate konsentrasjoner i området og nye prøver er under analyse nå.

Algen er registret i lave tettheter ved flere lokaliteter i Troms denne uken i forbindelse med annen overvåkningsaktivitet. Dette vil bli formidlet via algeinfo.imr.no i løpet av dagen.

Oppdatering 23. mai

Nordland

Status på de rammede lokalitetene i dag er at det hos Kvernes og Tortenneset innerst i Ofotfjorden ikke er dødelighet. På Jevik og Stabben er det kun enkelte fisk som bukker under. På Rinøyvåg Ø er det høy dødelighet. Det er ikke rapportert om at det har spredd seg til nye lokaliteter i Nordland.

Natt til torsdag og torsdag ble området fra Molla til Rinøya kartlagt med «KV Heimdal». Det planlegges kartlegging fra Offersøya og mot Tranøy i kveld. Det foretas en fortløpende screening av prøvene om bord, som gir cirka menge av algen Chrysochromulina.

Informasjonen tyder på at det er høye konsentrasjoner av algen inn mot ytre del av Ofotfjorden og Rinøya. Algen er tilstede i området mellom Rinøya og Øksfjord og i sundet vest for Selsøya.

Satellittbildet indikere høyere algekonsentrasjoner fra ytre del av Ofotfjorden, Rinøya og vestover mot munningen av Øksfjord.

Områder man bør være oppmerksom på de neste 24 timene er Offersøya-Øksfjorden (Flaget), samt området vest for Selsøya. Det kan ikke utelukkes at oppblomstringen vil kunne forflytte seg mot Tranøy fyr, samt Molla.

Troms

Det er i dag rapportert om dødelighet ved Sandøy i Vågsfjorden. Det er tatt vannprøver og gjelleprøver for å avklare om dødeligheten er algerelatert. Vannsirkulasjon i dette området indikerer at eventuell oppblomstring i dette området vil kunne transporteres sørover mot Kjøtta i løpet av de neste 24 timene.

Det kan ikke utelukkes at alger kan være transportert fra ytre Ofotfjorden opp Tjeldsundet de siste dagene. Man bør derfor være oppmerksom på atferdsendring hos fisk fra Sørrollnes og opp mot Kjøtta.

I går ble det registrert dårlig sikt i Malangen. Vannprøver tatt fra områdene ved Brensholmen og Finnvika viser forekomst av alger, men det er foreløpig ikke klart hvilke typer. Det er hentet inn nye prøver for å avklare hva som er tilstede i vannet. Foreløpig ingen rapport om atferdsendring eller dødelighet på noen av lokalitetene. Det står mye fisk i området, og enkelte av aktørene planlegger å flytte fisk.

I Astafjorden er det ikke meldt om algerelatert dødelighet. De fleste har startet fôring og melder om god til normal appetitt.

Oppdatering 22. mai

Astafjorden i Troms

Ingen dødelighet er registrert siste døgnet. Det er hentet inn vannprøver for å analyse om det er alger i fjorden.

Ofotfjorden i Nordland

Det er registrert noe mindre dødelighet i Ofotfjorden. Oppblomstringen har beveget seg ut fra de midtre delene av fjorden og resultert i stor dødelighet i de ytre delene. Det er også registret økt dødelighet ved Rinøya.

Vanntransporten i kveld vil transportere oppblomstringen fra Rinøya rundt Offersøya og inn mot Øksnes. Nord for Seløya vil vann fra øst blandes inn med utadgående strøm fra Øksnesfjorden og eventuelt bringe oppblomstringen vest for Selsøya. I tillegg til transport inn mot Selsøya langs kysten, vil algene kunne transporteres fra Ytre del av Ofotfjorden og lengre ut i åpent farvann, for deretter å gå vestover mot Molla.

Strømbildet vedvarer utover natten, med kortere perioder der oppblomstringens transport vestover vil kunne stoppe noe opp. For formiddagen i morgen er det et noe mer komplisert bilde mellom Rinøya og Selsøya. I de åpne havområdene er det vedvarende transport vestover, med retning øst av Skrova. For området ved Molla er det mer sørlig retning på vannstrømmene.

Områder der oppdretterne det neste døgnet bør være ekstra oppmerksomme er Rinøya-Årstein. Det er mulig at deler av oppblomstringen vil kunne gå inn mot Kanstadfjorden i kveld/natt. Litt avhengig av hvor alge oppblomstringen befinner seg, kan også Molla bli berørt og man må være oppmerksom på atferdsendringer hos fisken. I Raftsundet er det fortsatt noe usikkert. Dersom oppblomstringen når Årstein vil vann periodevis strømme inn i Raftsundet fra i natt. I dette området bør man også være oppmerksomme på adferdsendringer.

Oppdatering 21. mai

Oppdretterne i Troms har ikke meldt om dødelighet siden 17. mai.

I Nordland er det fortsatt høy dødelighet og flere nye lokaliteter er rammet. Det meldes om dødelighet i ytre, midtre og indre deler av Ofotfjorden.

Prognosene for det kommende døgnet er utgående vannstrøm fra Ofotfjorden. Spesielt utsatte områder er ytre del av Ofotfjorden, Rinøya og vest mot Selsøya. Algene vil kunne transporteres videre vestover mot Molla og oppdrettere må være oppmerksomme på atferdsendring hos fisken.

Hele prognosen neste døgn forutsetter at oppblomstringen transporteres ut av Ofotfjorden og fortsetter oppblomstringen utenfor. Det er sannsynlig at oppblomstringen transporteres videre vestover, men hastighet og tilstand på oppblomstringen er usikker. Hvis oppblomstringen treffer «andre vanntyper» på utsiden av fjorden med andre miljøbetingelser, vil det kunne virke negativt eller positivt på algene.

Fiskeridirektoratets region Nord, region Nordland og hovedkontoret i Bergen jobber fortløpende med dispensasjoner og andre løsninger for oppdrettere som blant annet vil flytte fisk med brønnbåt.

Det er viktig at ulike aktører som er involvert deler informasjon med hverandre og med Fiskeridirektoratet slik at det kommer inn mest mulig opplysninger som kan hjelpe oppdretterne.

I vannprøver fra begge fylker er det påvist algearten Chrysochromulina leadbeaterii. Dette er en vanlig alge i norske farvann, men ved forhold som er spesielt gode for algene kan den blomstre opp i stort antall og være dødelig for fisk. Les mer om algen hos Havforskningsinstituttet .

Oppdatering 20. mai

Oppdretterne i Astafjord-området i Troms rapporterer om nok et rolig døgn. Vi har ikke mottatt meldinger om algerelatert dødelighet i noen områder. Ved en rekke lokaliteter jobbes det fortsatt med å pumpe opp død fisk, men på de fleste lokalitetene regner aktørene med å være ferdige med dette arbeidet i løpet av dagen.

Analyser av en prøve fra Mjøsund viser tilstedeværelse av Chrysochromulina spp, men algebildet kan være sammensatt.

Prognosen for vanntransport det kommende døgnet er utgående fra Astafjorden ved Mjøsund, og videre transport opp mot østsiden av Dyrøya. Hovedsakelig utgående vanntransport fra Tranøyfjorden. Komplekst strømbilde for Vågsfjorden.

I Nordland ser det nå ut til at algefronten trekker vestover ut Ofotfjorden og to nye lokaliteter er i dag rammet. Der er nå tiltakende dødelighet i ytre deler av fjorden mens det fortsatt er noe dødelighet i midtre og indre deler.

Ifølge prognosen for vanntransport vil strømmen ut Ofotfjorden vedvare de neste 24 timene. Dette vil kunne medføre spredning så langt vest som til Årstein.

Kapasiteten på dødfiskhåndteringen er fortsatt utfordrende, og for å minimere konsekvensene av algeoppblomstringen er Fiskeridirektoratet innstilt på å medvirke til at nødvendige midlertidige dispensasjoner fra regelverket blir gitt, innenfor forsvarlige rammer.

Oppdrettere og forvaltere har hendene fulle med å håndtere den akutte situasjonen. Derfor foreligger det ikke nå tall på død fisk.

Oppdatering 19. mai:

Oppdretterne i Troms rapporterer om et nytt rolig døgn. Det er ikke meldt om algerelatert dødelighet ved noen lokaliteter. Forholdene ser normale ut og det meldes at fisken går noe høyere i sjøen.

Selv om situasjonen ser bedre ut i Astafjorden, må oppdretterne fortsatt være oppmerksomme på at flak av oppblomstringen vil kunne ha effekt på fisk dersom de treffer anleggene. Havforskningsinstituttet har ikke tilstrekkelige data til å kunne si noe om hvor sannsynlig det er med nye oppblomstringer.

I Nordland meldes det fortsatt om en viss dødelighet i midtre og indre deler av Ofotfjorden. Lengre ut i fjorden er det ikke meldt om mortalitet siste døgnet. Det har ikke vært spredning til nye lokaliteter.

Det er imidlertid god grunn for fortsatt høy beredskap da Havforskningsinstituttet melder om utgående strøm i hele fjordbredden det kommende døgnet. Vanntransport utover fjorden vil kunne transportere deler av oppblomstringen til de ytre delene av Ofotfjorden.

Slik det tidligere er informert om ber vi oppdrettere i Nordland, som ennå ikke er rammet, om å være klar over at kapasiteten på dødfiskhåndteringen er utfordrende i området, og at man i risikoutsatte områder undersøker alternativer utover den beredskapen som allerede foreligger.

Oppdatering 18. mai:

I Troms har lakseoppdretterne rapportert om et roligere døgn, og i løpet av ettermiddagen har vi fått beskjed om at det ikke lenger registreres dødelighet.

I Nordland meldes det om vedvarende dødelighet i Ofotfjorden. Det har ikke vært spredning til nye lokaliteter. Situasjonen har ikke endret seg vesentlig utover hva som ble rapportert i går.

På lokalitetene som har vært rammet jobbes det med å ta opp og kverne død fisk. Det rapporteres om tilstrekkelig evne til å håndtere situasjonen. De mest begrensende faktorene for øyeblikket er oppgitt å være lagringskapasitet og kvernhastighet.

Oppdatering 17. mai:

I Troms rapporterer flere lakseoppdrettere om vedvarende høy eller tiltakende dødelighet på sine lokaliteter det siste døgnet. Oppdretterne rapporterer å ha tilstrekkelig kapasitet til å samle opp og transportere bort død fisk, men for enkelte av de hardest rammede aktørene er dødfiskhåndteringen veldig utfordrende.

Fiskeridirektoratet oppfordrer aktører i området til å vurdere løsninger utover egen beredskapsplan. Dette gjelder også virksomheter som ennå ikke er rammet.

Det forventes at hele Astafjorden med sidefjorder vil påvirkes av den pågående algeoppblomstringen.

I Nordland meldes det i dag om vedvarende høy dødelighet i Ofotfjorden. Det har ikke vært spredning til nye lokaliteter.

Hele Ofotfjorden vil kunne bli berørt av oppblomstringen.

Det er vanskelig i si hvor lenge oppblomstringen kan pågå i området. En oppblomstring påvirkes av transport av alger inn i området fra utenforliggende områder samt vekst lokalt. Algene er avhengige av næringssalter for at de skal vokse og øke mengden. Dersom algene ikke har tilgang på disse stoffene vil de etter hvert dø ut. I noen tilfeller har man sett at oppblomstringen har blitt hold inne i fjorden og dødd ut der inne, uten at de spres over større områder. Værforholdene vil kunne påvirke varighet.

Saken fra 16. mai 

Fiskeridirektoratet er i kontakt med alle oppdrettere i de berørte områdene. Det viktigste nå er å hjelpe oppdretterne i en vanskelig situasjon der de må sette all beredskap i sving.

Hittil er problemet observert i Astafjorden i Troms og i Ofotfjorden i Nordland. Det er registrert død fisk ved enkelte lokaliteter, noen hardere rammet enn andre. Det er en alvorlig sitasjon og et betydelig antall fisk har dødd. Mer nøyaktige tall på dødeligheten vil vi komme tilbake til når slik oversikt foreligger.

Det jobbes med modelleringer for om mulig å kunne forutse hvor algebeltene vil bevege seg. Det er tatt vannprøver i begge fylker for å finne ut hvilken type alger det er snakk om. Det er en relativt komplisert prosess og resultater fra prøvene er ennå ikke klare.

Vi har tett kontakt med ekspertise fra Havforskningsinstituttet for å analysere resultater, utveksle råd og forsøke å forutse eventuell videre utbredelse.

Oppdaterer informasjonen gjennom langhelgen

Fiskeridirektoratet vil legge ut oppdatert informasjon om situasjonen daglig i 17. mai-helgen.

Oppdretterne er i beredskap

Aktørene i Nordland og Troms har høynet sin beredskap og er ekstra oppmerksomme på forhold som redusert sikt i sjøen, endret adferd hos fisken, økt dødelighet og liknende. Det enkelte selskap bruker sine beredskapsplaner og har iverksatt ulike tiltak for å forebygge og håndtere eventuelle situasjoner som oppstår.

For å kunne vurdere hvordan situasjonen utvikler seg og hvilke områder som kan være utsatt, anbefaler vi oppdretterne å ha kontakt med andre aktører i nærheten. Det er også viktig at Fiskeridirektoratet varsles fortløpende om observasjoner og økt dødelighet.

Ansvarlig myndighet

Fiskeridirektoratet er ansvarlig myndighet for krisehåndteringen ved oppblomstring av skadelige alger og maneter. Vi har ansvar for å skaffe oversikt over hvilke områder som er utsatt, etablere kontakt med kontaktpersonene på aktuelle oppdrettsanlegg og se til at beredskapsplanene fungerer og tiltak blir iverksatt. Vi skal ha kontakt med Mattilsynet.

Oppdatert: 26.06.2019