Alger fører til at oppdrettsfisk dør

Oppdrettere i Nordland og Troms opplever at fisk dør i merdene, mest sannsynlig på grunn av algeoppblomstring.

Fiskeridirektoratet har kontaktet alle oppdrettere i de berørte områdene.

Vi har fått meldinger fra oppdrettere om at de har observert flak med alger og at sjøen blir gråfarget. Det er registrert dø fisk ved enkelte lokaliteter, noen hardere rammet enn andre. Ved noen lokaliteter er situasjonen vedvarende.

Hittil er problemet observert i deler av Astafjorden i Troms, inkludert Grovfjorden, Gratangen og Lavangen, og innerst i Ofotfjorden i Nordland.

Det er tatt vannprøver i begge fylker for å finne ut hvilken type alger det er snakk om.

Må innføre tiltak

Aktørene i Nordland og Troms må høyne sin beredskap og være ekstra oppmerksomme på forhold som redusert sikt i sjøen, endret adferd hos fisken, økt dødelighet og liknende. Det enkelte selskap må bruke sine beredskapsplaner og innføre tiltak for å forebygge og håndtere eventuelle situasjoner som oppstår.

For å kunne vurdere fortløpende hvor det er problemer med alger, anbefaler vi oppdretterne å ha kontakt med andre aktører i nærheten. De må også varsle Fiskeridirektoratet om observasjoner og økt dødelighet.

Ansvarlig myndighet

Fiskeridirektoratet er ansvarlig myndighet for krisehåndteringen ved oppblomstring av skadelige alger og maneter. Vi har ansvar for å skaffe oversikt over hvilke områder som er utsatt, etablere kontakt med kontaktpersonene på aktuelle oppdrettsanlegg og se til at beredskapsplanene fungerer og tiltak blir iverksatt.

Vi skal ha kontakt med Mattilsynet som har ansvar for kvelning (Fiskeridirektoratet har ansvar for rømming).

Oppdaterer informasjonen

Fiskeridirektoratet kommer med oppdatert informasjon om situasjonen fortløpende.

Oppdatert: 16.05.2019