Foredrag fra dialogmøte om integrert havbruk

Fiskeridirektoratet avholdt dialogmøte om integrert havbruk i Bergen 15. januar 2019. Se alle foredragene her.

– Direktoratet inviterte til dette møtet for å oppsummere status for denne driftsformen i norsk oppdrettsnæring, forteller kontaktperson for møtet, fagdirektør Jens Chr. Holm i Fiskeridirektoratet. 

Foredrag

Dette er integrert havbruk

Flere norske aktører har vist interesse for å ta i bruk integrert havbruk (også kalt IMTA – Integrated MultiTrophic Aquaculture). I første rekke er dette motivert av mulighetene for å styre omsetningen av løste næringssalter og partikler som kommer fra merdbasert lakseoppdrett inn i annen produksjon.

Løste næringssalter kan for eksempel fanges opp av tare, mens skjell (blåskjell) og sekkdyr skal filtrere ut partikler (spillfôr, smittestoffer eller faeces). Partikler som havner på bunnen tenkes håndtert av sedimentspisere og muligens åtseletere.

Integrerte løsninger blir nå testet ut i flere oppdrettsanlegg.

Oppdatert: 18.01.2019