Pålagt miljøovervåking etter rømming på Frohavet

Fiskeridirektoratet har pålagt Ocean Farming (selskap i Salmar-konsernet) miljøovervåking av 13 laksevassdrag i Trøndelag etter rømmingshendelsen ved havmerden 3. september. 

Pålegget omfatter i hovedsak vassdrag i tre nasjonale laksefjorder, Trondheimsfjorden, Åfjorden og Namsfjorden.

Fiskeridirektoratet kan ikke utelukke at rømmingsomfanget er betydelig ut fra de opplysninger vi har fått så langt. Det stod i overkant av en million fisk i havmerden da hendelsen inntraff, fem ganger mer enn det som er i ordinære merder. Rømmingspotensialet er derfor også vesentlig større enn ved rømming fra et ordinært merdanlegg.

Omfanget av rømmingen vil ikke bli klart før anlegget er ferdig utslaktet, tidligst i slutten av oktober. Den rømte fisken har en snittvekt på rundt fire kilo og pålegget ble gitt nå for å komme i forkant av villaksens gyteperiode.

Pålegget innebærer at det ved observasjon av rømt oppdrettslaks i de aktuelle laksevassdragene også skal iverksettes utfiskingstiltak.

Tips oss

Fiskeridirektoratet ønsker tips fra publikum: Dersom du observerer rømt oppdrettslaks i området, meld inn til vår døgnåpne vakttelefon: 55 23 83 37.

Oppdatert: 01.10.2018