Oppløftende resultat etter prøvefiske ved settefiskanlegg

Det ble ikke funnet rømt settefisk i Trøndelag og Møre og Romsdal etter drypprømming-kontroll.

Fiskeridirektoratet har i løpet av april fått utført en kontroll med drypprømming fra settefiskanlegg i Trøndelag og Møre og Romsdal. 

Prøvefisket er utført med elektrisk fiskeapparat ved sju settefisklokaliteter i de to fylkene. Fiskeridirektoratet har utført arbeidet sammen med en profesjonell aktør, Rådgivende Biologer, som har vært faglig ansvarlig for selve fisket.

Elveos og mulige standplasser for fisk ble undersøkt. All villfisk ble satt tilbake i vassdragene.

Bakgrunnen for undersøkelsen er forskningsresultater som viser at rømming av liten fisk kan være mer omfattende enn det som går fram av innrapporterte tall, og at disse utgjør en betydelig andel av rømt oppdrettsfisk i norske vassdrag.

I lignende prøvefiske i 2015-2017 ble det gjort funn ved flere lokaliteter.

Oppdatert: 29.05.2018