Fiskeridirektoratet intensiverer tilsynet med brønnbåtene

– Neste år skal vi ha en kampanje der vi vil følge brønnbåtene tettere, sier fiskeridirektør Liv Holmfjord.

Brønnbåt. Foto © Fiskeridirektoratet

Brønnbåter tar del i stadig flere arbeidsoperasjoner, og spiller derfor en viktig rolle i det rømmingsforebyggende arbeidet i akvakulturnæringen.

Bakgrunnen for tilsynet er at brønnbåtnæringen er involvert i svært komplekse og risikofylte operasjoner, som utføres i et samarbeid mellom interne og eksterne aktører.

– For å redusere risiko for uønskede hendelser i slike operasjoner er det viktig at ansvarsforhold og internkontroll er tilfredsstillende avklart og definert mellom de ulike aktørene, sier Holmefjord.

Fiskeridirektør Liv Holmefjord med Bryggen i Bergen i bakgrunnen. Foto: © Anette Aase / Fiskeridirektoratet

– Målet med tilsynet er å kommunisere ut krav og forventninger til næringen om forsvarlig drift gjennom dialog og tilsyn, og samtidig bidra i det forebyggende arbeidet med å redusere antall uønskede hendelser der brønnbåter er involvert, sier Holmefjord.

Kampanjen tar for seg hvordan man skal forebygge, håndtere og begrense rømming i operasjoner der brønnbåter er involvert.

Faktaark med krav og forventninger

– Samtidig med at vi nå varsler en tilsynskampanje i 2018, formidler vi ut et faktaark vi har utarbeidet, sier Liv Holmefjord.

Faktaarket tar blant annet for seg hvilke krav som stilles til brønnbåtnæringen.

Brønnbåten Ronja Ocean © Foto: uavpic.com

Foto: uavpic.com

Det viser bildeeksempler med kjente farer og problemer fra reelle hendelser, gir veiledning om hvordan man kan forebygge uønskede hendelser ved hjelp av internkontroll, foreslår tiltak og barrièrer som kan bidra til å redusere risiko for rømming, og sier noe om betydningen av å ha en god beredskap. Næringen har bidratt med innspill i utarbeidelsen av faktaarket.

– Vi håper denne kampanjen vil bidra til en bedre forståelse og dialog om risikostyring mellom tilsyn og brønnbåtnæring, og samtidig bidra i det forebyggende arbeidet videre, sier Holmefjord.

 Faktaark

Oppdatert: 19.12.2017