Du er her:

Pålegg om overvåkning og uttak av rømt fisk i vassdrag i Hardanger

Oppdatert: 19.07.2017

Fiskeridirektoratet har pålagt Bremnes Seashore overvåkning og eventuelt uttak av rømt fisk i vassdrag i Hardanger i forbindelse med rømmingen fra anlegget på lokalitet Apalvikneset 21. juni i år.

Pålegget gjelder 18 vassdrag, og skal sikre at hendelsen ikke får uønskede konsekvenser for lokale bestander av villaks.

Bremnes Seashore meldte 21. juni i år om en rømmingshendelse ved lokaliteten Apalvikneset i Jondal kommune i Hardangerfjorden. Selskapet har utført gjenfangstfiske i sjøen og har fanget om lag 200 laks.  Den rømte laksen har en gjennomsnittsvekt på 3,7 kilogram.

Opptatt av villaksen

Hardanger har en rekke svært sårbare laksebestander. Fiskeridirektoratet er opptatt av at denne fisken ikke skal bidra i gytingen sammen med villaksen til høsten.

Vi har derfor i samråd med Fylkesmannen i Hordaland kommet frem til at det må iverksettes overvåkning og eventuelt uttak av rømt fisk i følgende vassdrag: Austrepollselva, Bondhuseva, Eidfjordsvassdraget, Etneelva (nedstrøms fella), Fjæraelva, Granvinselva, Guddalselva, Jondalselva, Kinso, Omvikdalselva, Rosendalelvene, Steinsdalselva, Strandadalselva, Usekdalselva, Æneselva, Øysteseelva og Øyreselva. Elvene skal overvåkes fra august og til gytetida.

Bremnes Seashore skal samordne arbeidet med tiltak utført i regi av Oppdrettsnæringens sammenslutning for utfisking av rømt fisk (OURO) i de vassdragene der det er aktuelt.

Ønsker tips

Fiskeridirektoratet oppfordrer alle om å melde inn observasjoner og fangst av rømt oppdrettsfisk til vår døgnåpne vaktsentral på telefon: 03415.