Rømming av regnbueørret i Norddalsfjorden i Møre og Romsdal

Fiskeridirektoratet mottok 21. juni melding om rømming av regnbueørret fra et av Fjordlaks Aqua AS sine anlegg i Stranda kommune i Møre og Romsdal.

Fiskeridirektoratet mottok 21. juni melding om rømming av regnbueørret fra et av Fjordlaks Aqua AS sine anlegg i Stranda kommune i Møre og Romsdal.

Det ble meldt om maskebrudd i not på lokalitet Overåneset Vest i Norddalsfjorden. Rømmingsomfanget er ikke avklart.

Selskapet har drevet gjenfangst rundt anlegget og har så langt fangstet om lag 250 individ. Fisken har en snittvekt på 1.3 kg.

Fiskeridirektoratet har gjennomført rømmingstilsyn og gitt Fjordlaks Aqua AS pålegg om utvidet gjenfangstplikt. Med bakgrunn i at fangstene ikke har gått ned er det er også gitt pålegg om ny undervannsinspeksjon av anlegget.

Fiskeridirektoratet ønsker tips

Vi oppmoder folk om å melde inn observasjoner og fangst av rømt regnbueørret til vår døgnåpne vaktsentral: tlf. 03415.

Gjeldende fiskeregler i området må følges.

 

Oppdatert: 29.06.2017