Du er her:

Overvåking og gjenfangst etter rømming gir god miljøeffekt

Oppdatert: 05.05.2017

De negative effektene på ville laksebestander blir betydelig redusert når vi pålegger overvåking og skadebegrensende tiltak etter rømminger.

Dette er Fiskeridirektoratets konklusjon etter å ha sett nærmere på oppfølgingen av to rømminger i Nordland og Troms i 2016. Vi kom til samme konklusjon etter liknende tiltak i Hardangerfjorden og i Sunnhordland.

Viktig med overvåking etter rømming

Resultatene fra de pålagte overvåkingene i Nordland og Troms viser at det er variasjoner i fiskens atferd etter rømming, og at man ikke nødvendigvis kan forutsi oppvandring til vassdrag i området.

Fiskeridirektoratet erfarer derfor at det er nødvendig å overvåke aktuelle vassdrag etter rømminger for å kunne iverksette målrettede og effektive uttak.

Påleggene førte til at nødvendige utfiskingstiltak ble iverksatt i de fleste vassdragene, og innslaget av rømt oppdrettsfisk ble betydelig redusert.

Til tross for generelt gode erfaringer, er det likevel utfordrende å finne egnede metoder for overvåking og uttak i noen vassdrag, spesielt i store vassdrag med høy vannføring og dårlig sikt.

For å få best mulig total oversikt over de ulike uttakene av rømt oppdrettslaks i vassdrag, blir alle rapportert gjennom det nasjonale overvåkingsprogrammet for rømt fisk, som publiserte sin årlige rapport for få dager siden.

Resultater fra gjenfangstfisket i Skonseng og Kvitfloget

Fiskeridirektoratet påla Nova Sea å overvåke og ta ut rømt fisk i 11 vassdrag i regionen etter at 8800 laks rømte fra deres lokalitet Skonseng i Nordland i september 2016. Gjenfangstaktiviteter i sjøen resulterte i at det ble fanget 2400 laks, noe som bidro til å redusere innslaget av rømt oppdrettslaks i elvene.

Overvåkingen og uttaket skulle bidra til at det ikke stod fisk fra rømmingen igjen i vassdragene under gytetiden. Det ble gjenfanget totalt 409 individer og det er sannsynlig at de fleste av disse kom fra rømmingen ved Skonseng. Til sammen ble det funnet rømt laks i 7 av 10 undersøkte vassdrag. Resultatene viser at den rømte laksen primært søkte mot de største vassdragene.

Fiskeridirektoratet ga også pålegg om overvåking og uttak av rømt fisk til Salmar Nord etter at 5800 laks rømte fra deres lokalitet Kvitfloget i Troms i juli 2016.

Pålegget omfattet 13 vassdrag i regionen og det ble observert rømt oppdrettslaks i ni av dem. Totalt ble 49 individer tatt ut, hvorav de fleste trolig kom fra andre rømminger. I tillegg til fangstene i vassdragene, ble det etter rømmingen fanget 400 oppdrettslaks i sjøen.