Du er her:

Økt sysselsetting i oppdrett av fisk, bløtdyr, krepsdyr og pigghuder

Oppdatert: 30.05.2017

Antall personer knyttet til produksjon av fisk, bløtdyr, krepsdyr og pigghuder er økende. Fra 2000 til 2016 har antall sysselsatte gått opp med 74 prosent. I 2016 var det sysselsatt 7537 personer. Tallene omfatter både fulltids- og deltidsansatte.

Foto © Erik Røed, Kysten er klar

Få personer i produksjon av bløtdyr, krepsdyr og pigghuder er fulltidsansatte

Foreløpige tall viser at det ble solgt 1325 millioner tonn fisk i 2016. Dette var en nedgang på 4 prosent i forhold til 2015. Til tross for nedgangen i solgt mengde økte antall sysselsatte med vel 10 prosent fra 2015 til 2016.

Ikke uventet finner en flest sysselsatte i produksjon av laks og regnbueørret. I alt 6991 personer er oppgitt sysselsatt her i 2016. Færrest ansatt finner en i produksjon av bløtdyr, krepsdyr og pigghuder med 141 personer.

Hordaland på topp

Hordaland har flest sysselsatte med 1680 personer i 2016. Deretter følger Trøndelag og Nordland med henholdsvis 1299 personer og 1247 personer.

Antall utførte arbeidstimer øker også. Totalt antall arbeidstimer var 10 millioner timer i 2016. Det betyr at en person i gjennomsnitt jobbet 1 366 timer i 2016.

Statistikken viser at få personer i produksjon av bløtdyr, krepsdyr og pigghuder er fulltidsansatte, og gjennomsnittlig antall arbeidstimer pr. person i produksjonen av bløtdyr, krepsdyr og pigghuder var kun 530 timer i 2016.

I 2016 var kvinneandelen på 18 prosent for næringen. Høyest kvinneandel (32 prosent) finner en i produksjonen av andre marine fiskearter (herunder oppdrett av rensefisk.

Flere tall

Dette og mye mer finnes i «Statistikk for akvakultur 2016, foreløpige tall» som Fiskeridirektoratet og Statistisk sentralbyrå publiserer i dag.