Nye rømmingshendelser knyttet til avlusing

Fiskeridirektoratet har den siste uken mottatt meldinger om to rømminger på Vestlandet, henholdsvis i Bremanger og Kvinnherad. Begge hendelsene oppsto i forbindelse med avlusingsoperasjoner.

Rømmingen i Bremanger

K. Strømmen Lakseoppdrett AS varslet 16. desember om rømming fra deres lokalitet Løypingsneset i Bremanger. Hendelsen skjedde i forbindelse med avlusning. Ifølge selskapets opptelling har det rømt 6400 oppdrettslaks med snittvekt på 3 kg fra lokaliteten. Selskapet har så langt ikke fanget laks i forbindelse med gjenfangstfisket i sjø.

Rømmingen har skjedd nær den nasjonale laksefjorden Eidsfjorden. Fiskeridirektoratet har gitt selskapet pålegg om undersøkelse av to vassdrag i området, Bortneelva i Bremanger og det nasjonale laksevassdraget Eidselva i Nordfjordeid. Dersom det blir observert rømt oppdrettslaks, skal det settes i verk uttak.

Rømmingen ved Varaldsøy i Kvinnherad

Marine Harvest AS meldte 20. desember om en rømmingshendelse ved lokaliteten Åkre i Kvinnherad. Også denne hendelsen skjedde i forbindelse med avlusing. Rømmingsomfanget er ikke avklart, men Fiskeridirektoratet jobber utfra at det kan være et betydelig antall oppdrettslaks som har rømt. Selskapet vil foreta opptelling over nyttår. Fisken har en snittvekt på 2,2 kg.

Selskapet har satt i gang gjenfangstfiske etter hendelsen og det er per 28. desember gjenfanget om lag 730 individer. Fiskeridirektoratet har gitt Marine Harvest pålegg om å drive gjenfangst i et utvidet område.

Mottak av rømt fisk i Hardanger

Marine Harvest betaler fiskere 500 kroner for hver fangede fisk som stammer fra anlegget. Fisken kan leveres ved selskapet sine lokaler på Ænes i Kvinnherad 27. desember og 3. januar kl. 1600-1800. Kontakt angående gjenfangst: 917 66 155.

Det er tillatt å fiske etter rømt fisk i Hardanger, men dette må gjøres etter gjeldende regelverk og fiskere må registrere seg hos Fylkesmannen i Hordaland.

Fiskere må sette seg inn i gjeldende fiskeregler. Se Fylkesmannen i Hordaland og Fylkesmannen i Sogn og Fjordane

Fiskeridirektoratet ønsker tips

Vi oppfordrer folk til å melde inn observasjoner og fangst av mulig rømt oppdrettsfisk i begge områdene til vår døgnåpne vaktsentral, tlf 03415.

Oppdatert: 30.12.2016