– Steril laks presterer på høyde med vanlig oppdrettslaks

Under optimale produksjonsforhold presterer triploid (steril) laks på høyde med vanlig oppdrettslaks – også i en kommersiell storskala-produksjon. Dette fremkommer av et prosjekt ved AquaGen AS, Havforskningsinstituttet og fem oppdrettsselskap, som har forskningstillatelser fra Fiskeridirektoratet.

Triploid rogn. Foto: © AquaGen AS

Ny produksjonslinje er utviklet ved AquaGen Hemne for storskala produksjon av triploid rogn. Foto: ©AquaGen AS

Rømming av oppdrettslaks kan føre til genetiske påvirkninger på ville laksebestander. Produksjon av steril laks er et tiltak for å redusere denne risikoen, fordi et eventuelt avkom til den triploide laksen ikke vil kunne overleve.

Forskningsprosjektet ved AquaGen AS er produksjon i stor skala av triploid laks under kommersielle forhold.

– Produksjonen av triploid laks er så spesiell at den må testes ut gjennom hele produksjonssyklusen og under ulike drifts- og miljøforhold – derfor har fem oppdrettsselskap langs norskekysten vært deltagere, forklarer prosjektleder Sissel Kjøglum i AquaGen AS.

– I hvert steg av prosjektet har steril laks blitt sammenliknet med vanlig diploid oppdrettslaks. Hver rognproduksjon er delt i to. Den ene halvparten er triploidisert, og den andre halvparten er vanlig diploid laks – og de to gruppene har, med få unntak hatt like vilkår gjennom hele produksjonen.

Vokser fortere

Resultater fra tidligere forsøk i mindre skala har vist at triploid laks vokser best ved lavere temperaturer og stiller høyere krav til oksygentilgang. Tallene fra dette forsøket viser imidlertid at den triploide laksen også presterer bra ved høye temperaturer og er egnet for produksjon langs hele norskekysten.

Resultatene fra prosjektet viser at dersom det er optimaliserte produksjonsforhold i hele produksjonsfasen – fra rogn til slakt – så vokser steril laks fortere enn den diploide kontrollgruppen. Særlig gjelder dette i ferskvannsfasen, men også i sjøfasen er tilveksten for steril laks i hovedsak størst.

– Den triploide laksens tilvekst vil bidra positivt til en effektiv kommersiell produksjon av steril laks. Det er en av hovedkonklusjonene fra prosjektet, sier Kjøglum.

Lave svinntall

Men når dødeligheten for triploid og diploid laks sammenliknes, er den høyere for den triploide enn den diploide laksen.

– Hovedinntrykket er likevel at det er fullt mulig å produsere triploid laks med svinntall som ligger langt under gjennomsnittet i næringen.

God dyrevelferd

En risiko ved produksjon av triploid laks er utvikling av skjelettdeformiteter og svekket syn hos fisken. Men et optimalt fôr med høyere nivå av fosfor og histidin har forebyggende effekt på forekomsten av slike deformiteter.

– Resultatet så langt fra dette prosjektet viser at det ikke er en uforsvarlig stor mengde deformiteter ved triploid laks sammenliknet med den diploide, sier Kjøglum.

– Og målt etter Havforskningsinstituttets kategorisering av dyrevelferd er velferden i 10 av 14 produksjoner av steril laks i dette prosjektet – seks måneder etter sjøsetting – karakterisert som svært eller meget god.

Krever optimale produksjonsforhold

Produksjon av triploid laks som har god tilvekst, lav dødelighet og lite deformiteter krever helt egne produksjonsforhold. Og det er mer arbeids- og tidkrevende å lage slike optimale produksjonsforhold; rognen må være produsert på en egen måte, den må ha et spesielt fôr med ekstra fosfor og histidin, og den må ha spesielle oksygen- og temperaturforhold.

– Triploid laks må ses på som en ny art, som har andre krav til oppdrettsbetingelser enn vanlig oppdrettslaks. Men under optimale produksjonsforhold presterer triploid laks på høyde med vanlig diploid laks, konkluderer Kjøglum.

Om prosjektet: Storskala produksjon av triploid laks under kommersielle forhold

 • 5-årig prosjekt. Fra høsten 2012 til høsten 2017
 • AquaGen AS koordinerer prosjektet bestående av Eide Fjordbuk AS, Midt-Norsk Havbruk AS, Cermaq Norway AS, Nova Sea AS og Nordlaks Oppdrett AS. Havforskningsinstituttet deltar som forskningspartner i prosjektet.
 • Prosjektets mål er å sammenligne triploid laks med vanlig (diploid) laks under kommersielle oppdrettsforhold med hensyn til veksthastighet, overlevelse, deformiteter og slaktekvalitet.
 • Metoden for produksjon av steril laks er å triploidisere den nybefrukta rogna, og innebærer at fisken får tre kromosomsett istedenfor to (diploid).

Forskningstillatelser fra Fiskeridirektoratet

 • Forskningstillatelser er et viktig virkemiddel for å fremme innovasjon innenfor havbruks­næringen.
 • Tillatelsene er gitt til ulike formål og med ulik varighet og kapasitet. Det er konkrete vurderinger som ligger til grunn for tildelingen, og et eget faglig råd vurderer søknadene før direktoratet fatter vedtak.
 • Viktige felt innen havbruksforskningen som har slike tillatelser er avl og genetikk, steril laks, fiskehelse, teknologi og drift, samt økologi og fiskevelferd.
 • Fôrforskning står for om lag en tredjedel av den samlede kapasiteten av MTB.
 • Det er pr. 27.06. 2016 tildelt 67 tillatelser.
  • 14 av tillatelsene er tildelt forskningsinstitusjoner, som har akvakulturforskning som en sentral del av sitt forskningsgrunnlag (NIVA, HI, Nofima, SINTEF, UiB, NTNU og Havbruksstasjonen i Tromsø).
  • 53 av tillatelsene er gitt til forskning innenfor fiskehelse, utvikling av fôr, avl, steril laks, teknologi og drift, samt økologi og velferd. 
Oppdatert: 12.08.2016