Du er her:

Trapper opp kontrollen med rømming fra settefiskanlegg

Oppdatert: 14.04.2016

Fiskeridirektoratet trapper opp kontrollen med drypprømming fra settefiskanlegg og skal i løpet av våren gjennomføre feltundersøkelser i fem fylker.

Lakseyngel. Foto © Fiskeridirektoratet

Fiskeridirektoratet skal fokusere ekstra på drypprømming i sitt akvakulturtilsyn i 2016. Bakgrunnen er forskningsresultater som viser at rømming av liten fisk kan være mer omfattende enn det som går fram av innrapporterte tall og at disse utgjør en betydelig andel av rømt oppdrettsfisk i norske vassdrag.

Elektrisk fiskeapparat

Som en del av dette vil Fiskeridirektoratet gjennomføre fiske med elektrisk fiskeapparat ved settefisklokaliteter i Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag, Nordland, Troms og Finmark. Personell fra Fiskeridirektoratet vil utføre arbeidet sammen med en profesjonell aktør som også vil være faglig ansvarlig for selve fisket.

Elveos og mulige standplasser for fisk vil bli undersøkt. Fisken blir svimeslått slik at den kan fanges med håv og satt i en bøtte for oppvåkning. Fangsten vil bli sortert etter art og om det er vill- eller oppdrettsfisk. All villfisk vil bli satt tilbake i vassdraget.

Et pilotprosjekt med el-fiske ved settefiskanlegg ble gjennomført i 2015 i Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane. Det ble da gjort funn av rømt settefisk ved 6 av 25 anlegg. Pilotprosjektet viste at det forekom drypprømming fra settefiskanlegg der både vi og næringen trodde at anleggene var tette.

Funnene ble fulgt opp med tilsyn på de aktuelle anleggene. Det ble gitt flere pålegg om retting av avvik og oppfølgende prøvefiske.

På bakgrunn av fjorårets undersøkelse trapper Fiskeridirektoratet i år opp kontrollen med settefiskanlegg.