Du er her:

Uværet Nina preger rømmingsbildet i 2015

Oppdatert: 29.01.2016

Det ble totalt i 2015 rapportert om 160 000 rømte laks og 84 000 rømte regnbueørret. Flere store hendelser er knyttet til uværet på Vestlandet i januar. Da rømte rundt 140 000 fisk fra fem ulike anlegg i Hordaland, og årsakene var blant annet svikt i fortøyningene.

Foto © Erik Røed, Kysten er klar

Statistikken er ikke endelig og tallene vil bli oppdatert etter hvert som rømmingssakene avsluttes.

Viktig gjenfangstfiske

Et overveiende flertall av rømmingene som ble meldt til Fiskeridirektoratet i fjor dreide seg om rømt laks. Omlag en tredel av den rømte laksen var steril.

- For å minske skadepotensialet etter de mest omfattende rømmingene gir vi selskapene pålegg om å overvåke og ta ut rømt fisk i aktuelle vassdrag, eller å gjennomføre utvidet gjenfangst i sjø, sier fiskeridirektør Liv Holmefjord.

Statistikken for regnbueørret er dominert av én stor hendelse i januar da det rømte 69 000 fisk fra ett anlegg i Hordaland. Vi ga pålegg om utvidet gjenfangst, og så mye som 90 prosent av fisken ble gjenfanget etter hendelsen. Høy fangstinnsats både fra selskapet og frivillige var medvirkende til dette. Regnbueørret er også en mer stasjonær art enn laks. 

Årsaker til rømmingshendelser

Fiskeridirektoratet mottar også meldinger om hendelser som ikke fører til rømming. Dette er viktig for det forebyggende arbeidet. I 2015 ble det meldt inn totalt 109 hendelser hvorav det rømte fisk i en tredel av disse.

Av hendelser som er kategorisert etter årsak finner vi at flest er knyttet til drift (operasjonell årsak). Eksempler er håndtering av lodd og montering av ekstrautstyr.

Deretter kommer hendelser knyttet til svikt ved utstyr eller kontakt mellom komponenter (strukturell årsak). Av disse er det svikt i fortøyning som har forårsaket høyest rømmingstall, og hendelsene er i hovedsak knyttet til uværet «Nina».

Generelt er det også rapportert om mange tilfeller der hull i not er forårsaket av dødfisksystem (et system som ligger i bunnen av nota og som benytter luft for å løfte død fisk opp gjennom en slange).

Få hendelser har eksterne årsaker.  

Rømt fisk vi ikke finner kilden til

Jevnlig får Fiskeridirektoratet inn meldinger fra folk som har fått, eller observert, rømt oppdrettsfisk som vi ikke finner igjen i de innrapporterte hendelsene.

- Det er alvorlig at enkelte oppdrettere ikke melder fra om at fisk har rømt, og jeg oppfordrer derfor alle til å bli enda bedre på å rapportere til Fiskeridirektoratet i 2016. Jo mer kunnskap vi har om årsakene til hendelser, både der det rømmer fisk og der det ikke gjør det, dess bedre rømmingsforebyggende arbeid kan vi gjøre, sier Holmefjord.