Du er her:

Fiskeridirektoratet har åpnet for søknader om utviklingstillatelser

Oppdatert: 13.07.2017

Utviklingstillatelser ble innført av Nærings- og fiskeridepartementet fredag 20. november. Samme dag åpnet Fiskeridirektoratet for elektroniske søknader om utviklingstillatelser. Tillatelsene skal legge til rette for utvikling av teknologi som kan bidra til å løse en eller flere av miljø- og arealutfordringene som akvakulturnæringen står overfor.  

— Ordningen med utviklingstillatelser skal bidra til å realisere prosjekter som innebærer betydelig innovasjon og betydelige investeringer. Aktuelle prosjekter kan blant annet være knyttet til konstruksjon av prototyper og testanlegg, industriell design, utstyrsinstallasjon og fullskala prøveproduksjon, sier direktør Jens Chr Holm ved Kyst- og havbruksavdelingen i Fiskeridirektoratet.

Det står videre i forskriften at utviklingsprosjektet skal dokumenteres på en metodisk forsvarlig måte. Kunnskapen fra prosjektet skal deles slik at den kommer hele næringen til gode.

Tunge prosjekter kan kreve en omfattende behandling

Foto © Erik Røed, Kysten er klar

— Fiskeridirektoratet vet at det er aktører som er utålmodige med å komme i gang, og vi gleder oss til å ta fatt på gode innovasjonsprosjekter, sier Jens Chr. Holm.

Det kan være at søknaden nødvendiggjør spesielle kostnadskrevende utredninger eller annen form for omfattende saksbehandling. Dette er utgifter som søker kan bli belastet i form av et forhøyet gebyr.

Før det påløper kostander som vil overstige det ordinære saksbehandlingsgebyret må direktoratet orientere søker om dette. Søker må akseptere å betale kostnadene ved å få behandlet søknaden. 

Konvertering av utviklingstillatelser

Fiskeridirektoratet kan etter søknad gi tillatelse til at en utviklingstillatelse omdannes til en ordinær tillatelse etter endt prosjektperiode.

Dette kan bare skje dersom målkriteriene som er fastsatt for prosjektet er oppfylt. Ved slik konvertering skal det betales et vederlag på 10 mill kroner pr tillatelse, justert i tråd med konsumprisindeksen.