Du er her:

Skadebegrensende tiltak etter rømming i Hardanger og Sunnhordland

Oppdatert: 10.07.2015

Fiskeridirektoratet har satt i gang kartlegging og tiltak i vassdrag i Hardanger og Sunnhordland etter rapporter om mye rømt oppdrettsfisk i området.

Meldingene som Fiskeridirektoratet har mottatt de siste to ukene gjelder relativt stor fisk, de fleste 6-8 kg. Fangstene strekker seg geografisk fra Granvin til Etne og Langenuen.

Rømt oppdrettslaks (Foto: © Vidar Børretzen)

Kilden til rømmingen er fortsatt ukjent. Fiskeridirektoratets regionkontor har innhentet dokumentasjon fra aktuelle oppdrettere, og det arbeides videre med å gå gjennom dette materialet.

På bakgrunn av at mye av fisken er moden og at omfanget av rømmingen er ukjent, vurderer vi situasjonen som alvorlig. Fiskeridirektoratet har derfor satt i gang kartlegging av om hvorvidt den rømte fisken går opp i laksevassdrag i Hardanger og Sunnhordland. Vi forventer resultater fra kartleggingen iløpet av august og det vil gi oss tid til å sette i verk eventuelle tiltak i forkant av gytetida i november.

I forbindelse med kartleggingen vil det bli iverksatt uttak i vassdrag der det lar seg gjøre allerede i sommer. Uttaket vil bli utført av kvalifisert personell. Fiskeridirektoratet har engasjert Uni Research Miljø til disse aktivitetene.

Fiskeridirektoratet ønsker tips

Fiskeridirektoratet vil oppfordre folk om å melde inn fangster og observasjoner til vår døgnåpne vaktsentral: 03415.

Av hensyn til sårbare bestander av villaks og sjøørret i området er det ikke ønskelig å sette i gang aktivt gjenfangstfiske i sjø. Vi minner også om at nedsenkingspåbud for garn og andre regler for fiske i sjø må følges. Reglene finner du på fylkesmannen sine nettsider.

Fiskeridirektoratet vil oppdatere informasjon om saken ukentlig.