Du er her:

En merkedag i arbeidet mot rømming

Oppdatert: 22.06.2015

Oppdrettsnæringens sammenslutning for utfisking av rømt oppdrettsfisk ble formelt stiftet på Værnes sist uke.

Brønnbåt. Foto © Helgeland fiskehelse

Sammenslutningen er nedfelt i forskrift om fellesansvar for utfisking av rømt oppdrettsfisk, som ble fastsatt februar 2015.

Deltakerne på det konstituerende årsmøte representerte mer enn 70 prosent av alle tillatelser til oppdrett av laks, ørret og regnbueørret i Norge. Dette viser at havbruksnæringen tar det ansvaret som ordningen legger opp til.

På årskonferansen til Sjømat Norge i Bodø i mars undertegnet fiskeriminister Elisabeth Aspaker en intensjonsavtale med Norske sjømatbedrifters landsforbund og Sjømat Norge om tiltak mot rømming.

— Innslaget av rømt oppdrettsfisk er for høyt i mange elver. Derfor er etableringen av denne sammenslutningen et viktig tiltak for å ta vare på villaksen, sier Aspaker.

Sammenslutningens styre fikk følgende sammensetning:
leder Roar Paulsen (Lerøy), nestleder Aiono Olaisen (Nova Sea), styremedlem Ingrid Lundamo (Marine Harvest).

I tillegg har Nærings- og fiskeridepartementet oppnevnt Heidi Hansen (Miljødirektoratet)  og Ståle Hansen (Fiskeridirektoratet) som styremedlemmer.

Sammenslutningens styre vil nå starte sitt arbeid med å innkreve kontingent som grunnlag for å finansiere tiltak for å fjerne rømt oppdrettsfisk, i samsvar med kravene nedfelt i forskriften. 

Dette innebærer også oppstart av arbeidet med å planlegge tiltak, basert på den foreliggende rapport om forekomst av rømt oppdrettsfisk i vassdragene. Slike planlagte tiltak vil først få effekt for gytesesongen i 2016.