Du er her:

Resultater fra overvåking av rømt oppdrettslaks i elver

Oppdatert: 21.01.2014

Innslaget av rømt oppdrettslaks i norske elver i perioden 2010-2012 varierer fra region til region og fra år til år. Det viser en rapport fra Norsk institutt for naturforskning (NINA).

Rapporten fra NINA er laget på oppdrag fra Fiskeridirektoratet og Miljødirektoratet, og gir en oversikt over innslagene av rømt oppdrettslaks i norske elver for perioden 2010-12.

Innslaget av rømt laks i gytebestandene av norsk laks har vært målt siden 1989. Etter relativt høye innslag på 90-tallet, har det siden år 2000 ligget forholdsvis stabilt mellom 11 og 19 prosent i de undersøkte bestandene.

I perioden 2010-12 har NINA vurdert tilstanden under høstfisket for henholdsvis 41, 36 og 32 vassdrag, og representerer alle landets regioner. Utvalget er basert på elver som har hatt tilstrekkelig datagrunnlag til å gi statistisk styrke, og avviker derfor noe mellom år.

Rapporten viser at det er til dels stor variasjon både mellom regioner i sin helhet og mellom år for enkeltvassdrag.

Ser vi på landet under ett, har likevel medianverdien, det vil si det nivået av innblanding som halvparten av de undersøkte elvene ligger under, blitt redusert fra 11 til 4 prosent siden 2006.

Imidlertid er det fremdeles for mange vassdrag som har et for høyt innslag av rømt oppdrettslaks.