Deler erfaring om dødfiskutstyr for å redusere rømming

For å redusere rømmingsrisikoen har Fiskeridirektoratet utarbeidet et faktaark basert på erfaringer med bruk av dødfiskutstyr som kan forårsake hull i oppdrettsnøter.

Faktaarket beskriver moment oppdrettsselskapene må vurdere ved valg av utstyr arbeidsoperasjoner og rutinemessig ettersyn.Det inngår i direktoratets erfaringsbase – rømming (AkvaBest).

Tett dialog med næringen
I oppdrettsnæringen har det vært flere hendelser denne høsten der dødfiskoppsamleren har vært en medvirkende årsak til hull i not, noe som igjen har forårsaket rømming.

– Fiskeridirektoratet har på bakgrunn av rømmingsmeldinger og gjennomgang av flere hendelser identifisert mulige faremoment ved bruk av dødfiskoppsamlere. Disse har vi lagt frem for oppdrettsselskap og utstyrsleverandører for å få et bredest mulig erfaringsgrunnlag for de anbefalingene vi gir, sier seksjonssjef Henrik Hareide ved tilsynsseksjonen i Fiskeridirektoratet.

Sentrale moment i faktaarket:

  • Notposen må være tilpasset dødfisksystemet som blir benyttet, og det må være et tilstrekkelig område med dobbelt notpanel i bunnen av nota.
  • Sikringstau til dødfiskoppsamleren må være tilpasset og ikke for stram.
  • Det må utøves særlig aktsomhet ved bruk av nokke eller kran/vinsj i forbindelse med heving og senking av dødfiskoppsamleren. Oppdrettere må tilstrebe at heving og senking av dødfiskoppsamleren skjer i senter av noten.
  • Oppdrettere bør benytte kamera, ROV eller dykker, for å ha tilstrekkelig kontroll i forbindelse med arbeidsoperasjoner og rutinemessig ettersyn.

Fiskeridirektoratet vil gjennom internkontrollrevisjoner følge opp at oppdrettsselskapene har vurdert de momentene som kommer frem i faktaarket.

Utvide arealet for notpanelet
Fiskeridirektoratet vil vi ta initiativ til en dialog med næringen om å utvide arealet som har dobbelt notpanel i bunnen av noten. Flere av hullene i nøtene har skjedd i forbindelse med at dødfiskoppsamleren har gnagd på noten i området rett over det doble notpanelet.

– I dag er det gjerne i de siste tre meterne av bunnen av nota det er dobbelt notpanel. For å redusere risikoen for slike rømmingshendelser, ser vi for oss at dette området bør utvides til minimum de siste 5 meterne, foreslår Hareide.

Tips oss om tema og erfaringer
Fiskeridirektoratet har erfaringsformidling i forbindelse med rømmingshendelser som et prioritert satsingsområde. På bakgrunn av egne analyser eller anmodning fra næringen vil vi derfor utvikle faktaark, som kan bidra til å styrke et systematisk rømmingsforebyggende arbeid og således redusere risikoen for rømming.

– Vi er interessert i tips om tema og erfaringer som det er viktig å dele med resten av næringen, sier Hareide.

Kontakt
Seksjonssjef Henrik Hareide, tilsynsseksjonen, telefon 971 47 978

Oppdatert: 09.12.2014