Meld rømming elektronisk

Alle rømminger, mistanke om rømming og gjenfangst skal meldes via Fiskeridirektoratets Min side.

Når alle meldinger om rømminger, mistanke om rømminger og gjenfangst av rømt fisk kommer inn til oss digitalt, har opplysningene bedre kvalitet og vi får inn den samme informasjonen fra alle oppdrettere. Slik kan vi gjøre en bedre jobb i etterkant av rømmingene. Vi får også flere sammenliknbare data, som på sikt vil si oss mer om årsaker og bidra til bedre erfaringsutveksling.

Styring av roller på altinn.no

Min side på fiskeridir.no er en sikker kommunikasjonskanal mellom Fiskeridirektoratet og den enkelte næringsaktør, hvor man logger på med ID-porten.

Selskapet må sørge for at alle ansatte, som kan komme i en situasjon der de er pliktige å melde om rømming eller mistanke om rømming, har nødvendig tilgang til selskapets datasystemer slik at melding kan sendes i Min side.

Hvis du jobber i et selskap, men får beskjed på Min side om at du ikke er tilknyttet et selskap, betyr det at du ikke er tildelt en rolle for selskapet i Altinn og heller ikke kan melde rømming. Da må de som skal bruke rømmingsskjemaet bli tildelt en rolle for dette på vegne av selskapet. Dette gis via Altinns rollestyring (altinn.no).

Det er tilstrekkelig at de har en hvilken som helst rolle på vegne av bedriften. Den rollen som gir færrest rettigheter er rollen «Utfyller/innsender», og den er tilstrekkelig for å kunne bruke Fiskeridirektoratets Min side.

Hvordan gi rettigheter til andre? (altinn.no)

Innmelding i to trinn

Innmeldingen skal fremdeles skje i to steg.

  • Del 1 skal sendes straks rømmingen/mistanken oppdages
  • Del 2 skal sendes når omfanget er ferdig kartlagt.
  • Gjenfangst og del om omstendigheter ved rømming brukes mellom steg 1 og 2.

Endelig rømmingsomfang kan registreres så lenge del 1 er sendt inn (uavhengig av del 2). Dette bør meldes inn så snart det er klart. Del 2 skal sendes når all gjenfangst i sjø er meldt inn og saken er klar til å lukkes i Min side. Dersom endelig rømmingsomfang ikke allerede er meldt inn, kan det også gjøres i dette steget.

Man skal også benytte rømmingsskjemaet ved rapportering av uønskede hendelser.

I Min side får virksomheten god oversikt over hvilke skjema som er sendt inn og mulighet til å oppdatere viktig informasjon. Man kan også enkelt laste opp vedlegg.

Vare- og  tjenesteleverandør skal melde rømming på eget skjema .

Hvordan melde rømming på Min side (pdf, 2.7 mb) (pdf, 2.8 MB)

Testet og brukervennlig

Fiskeridirektoratet er opptatt av at Min side-løsningen skal være brukervennlig, og representanter fra næringen har testet og gitt innspill i utviklingsprosessen. Informasjon om virksomheten og aktuell lokalitet hentes automatisk inn i skjemaet for å unngå unødig tidsbruk under utfylling. Løsningen er også tilpasset til mobiltelefon.

Vi oppfordrer til å legge til rette for en positiv kultur rundt det å melde avvik, inkludert rømming og mistanke om rømming.

Ved gjennomgang av rømmingsmelding på Min side under øvelser er det viktig at det ikke trykkes på Send inn, da dette påvirker vår statistikk for rømming.