Rapporterte rømminger til Fiskeridirektoratet

Oppdretter plikter å melde fra til Fiskeridirektoratet straks han/hun kjenner til eller mistenker at fisk har rømt. Dette gjelder uavhengig av om fisken har rømt fra egne eller andres produksjonsenheter eller anlegg, jamfør akvakulturdriftforskriftens § 38.

Tabellene i pdf'ene nedenfor viser hvilke selskaper som har meldt fra om rømming i årene 2006 til 2019.

Tabellene inkluderer episoder hvor oppdretter har oppgitt rømmingstall «0».

I de tilfeller oppdretter har meldt om rømming, men unnlatt å oppgi antatt rømmingsomfang, har Fiskeridirektoratet gitt et foreløpig anslag som inngår i tabellen inntil bedre data foreligger.

Når det foreligger en vedtatt bot eller gyldig dom, som refererer til et annet rømmingstall enn det som er oppgitt i rømmingsskjemaet, er dette lagt til grunn i oversikten.

Tabellene representerer, med nevnte unntak, en sammenfatning av rømmingsmeldingene fra oppdretterne, og representerer således underlaget for de rømmingstallene som direktoratet publiserer.

Fiskeridirektoratet understreker at en vesentlig del av tallmaterialet er foreløpig og at dette oppdateres fortløpende.

Tabellene inneholder informasjon om innehaver og tidspunkt for hendelsen. Det opplyses også om hvilket fylke lokaliteten ligger i, lokalitetens nummer, fiskeart, fiskens størrelse i kg og antall fisk som har rømt. Selskapets gjenfangst er også oppgitt.

Fiskeridirektoratet gjør oppmerksom på at det ikke fremgår av tabellene hva som er årsak til rømmingen eller om oppdretter kan lastes for hendelsen. Vi ber derfor om at opplysningene brukes med varsomhet.

Antall fisk som har rømt skal innrapporteres til Fiskeridirektoratet.

Rapporteringen fra oppdretter utføres i minst to omganger på skjema for melding om rømming :

  • Først oppgis et umiddelbart anslag estimert av oppdretter (på skjema del 1). Denne skal sendes via Min Side eller elektronisk til Fiskeridirektoratet ( ) straks rømming er oppdaget, eller mistanke om rømming fra eget eller andres anlegg foreligger. I dette skjemaet skal det også oppgis når enheten(e) med rømt fisk er ventet å være kontrollert, slik at skadeomfanget kan fastsettes.
  • Dersom oppdretter må prioritere rømmingssikringsarbeid, kan første melding gis per telefon (911 03 277) til Fiskeridirektoratets døgnåpne telefonvakt. I slike tilfeller skal skriftlig utfylt rømmingsskjema, del 1, sendes inn så snart akutte sikringstiltak har blitt gjennomført.
  • Dersom det etter at skjema del 1 er sendt, er grunn til å tro at det innmeldte tallet avviker vesentlig i forhold til den reelle rømmingen (dersom estimatet endrer seg enten med mer enn 1000 fisk eller 25 prosent av oppgitt rømming), skal korrigert antall straks meldes på nytt (skjema del 1).
  • Når skadeomfanget er fastlagt eller det foreligger bedre oversikt hos oppdretter over hvor mye fisk som faktisk er blitt borte (for eksempel når gjenværende fisk er talt opp), rapporterer oppdretter inn det endelige antallet til Fiskeridirektoratet (skjema del 2).

Anslagene (del 1 fra oppdretter, Fiskeridirektoratets estimat og det endelige antallet fra oppdretter på skjema del 2) har hver sine kolonner i tabellen. Estimat for rømming fra ukjent kilde fremgår ikke av tabellen.