Landbaserte anlegg

Forskrift om krav til teknisk standard for landbaserte akvakulturanlegg for fisk (FOR-2017-06-19-941) trådte i kraft 01.01.2018. Forskriften stiller krav til innehavere av akvakulturtillatelse og produsenter, leverandører, sertifiseringsorganer, prosjekterende og utførende foretak og inspeksjonsselskaper tilknyttet landbaserte akvakulturanlegg.

Hovedmomenter i forskriften

Forskriften stiller krav om at alle landbaserte akvakulturanlegg for fisk skal ha en forsvarlig teknisk standard for å forbygge rømming av fisk.

Nye anlegg oppfyller kravet om forsvarlig teknisk standard ved å følge NS 9416:2013 Landbaserte akvakulturanlegg for fisk og øvrige krav i forskriften. Det prosjekterende og det utførende foretak skal på skjema utarbeidet av Fiskeridirektoratet dokumentere at anlegget er blitt prosjektert etter NS 9416:2013 og at det ferdige anlegget samsvarer med prosjekteringen.

Skjema for registering av nye landbaserte akvakulturanlegg, avdelinger eller fellesfunksjoner

Eksisterende anlegg må dokumentere forsvarlig rømmingsteknisk standard gjennom en rømmingsteknisk rapport. Den rømmingstekniske rapporten inneholder følgende dokumenter:

  • En tilstandsanalyse av anlegget i samsvar med krav i forskriften
  • Plantegning og prosessdiagram over avløps- og leveringssystem
  • Risikovurdering for drift av anlegget og leveranse av fisk
  • Informasjon om anleggets oppbygning og funksjon
  • Geoteknisk vurdering
  • Vedlikeholdsplan

Det er krav om at den eller de som utarbeider den rømmingstekniske rapporten skal ha nødvendig kompetanse og være uavhengige. Tilstandsanalysen skal angi en tilstandsgrad (TG) for hver avdeling og fellesfunksjon på anlegget. Tilstandsgraden vil angi om avdelingene og fellesfunksjonene har forsvarlig teknisk standard (TG0, TG1 og TG2) eller uakseptabel standard (TG3).

Forskriften stiller også krav om at endringer og utskiftninger av komponenter ved anlegget skal journalføres.

Skjema for registering av rømmingsteknisk rapport

Krav til komponenter

Forskriften stiller krav til at komponenter skal være prosjektert, produsert og montert i samsvar med krav i NS 9416:2013. For nye anlegg gjelder dette alle komponenter som er relevante for rømming av fisk. For eksisterende anlegg gjelder det komponenter som tas i bruk etter forskriftens ikrafttredelsesdato.

For kar og slanger stilles det særskilt krav om at disse skal være produktsertifiserte av et akkreditert sertifiseringsorgan. Rør skal være produktsertifisert av et uavhengig sertifiseringsorgan. Produktsertifikatet er et bevis på at komponenten er prosjektert og produsert i samsvar med NS 9416:2013 og at produksjonen er underlagt løpende kontroll.

For kar, dødfisksystem, alarmsystem og hovedavløpssperre stilles det i tillegg krav om brukerhåndbok. For øvrige komponenter stilles det krav om produktdatablad. Det er produktsertifikater, brukerhåndbøker og produktdatablad som blir dokumentasjonen på at komponenter er prosjektert i samsvar med NS 9416:2013.