Systemrevisjon ved internkontroll

Tilsynsmyndighetens primære oppgave er å fastslå om det er samsvar mellom regelverk, hva virksomheten har sagt/skrevet at de skal gjøre, og hva som faktisk blir gjort.

Innenfor disse rammene skal myndighetene også informere/veilede om forskriftens krav, og prinsippene for det systematiske arbeidet med IK – Akvakultur. Det er viktig å presisere at myndighetene ikke har en konsulentrolle.

Samordnet tilsyn

Flere tilsynsetater kan føre tilsyn i samme virksomhet. Det betyr at for eksempel Mattilsynet og Fiskeridirektoratet kan komme på besøk samtidig. Myndighetene kan også komme hver for seg.