Aktuelle krav til å vedlikeholde og forbedre internkontrollen

§5 Internkontrollens innhold punkt f og g

Internkontrollen innebærer at virksomheten skal:

  • Iverksette rutiner for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelser av krav fastsatt i eller i medhold av akvakulturlovgivningen, og
  • Foreta systematisk overvåking og gjennomgang av internkontrollen for å sikre at den fungerer som forutsatt.