Aktuelle krav for planlegging av internkontroll

§4 Plikt til internkontroll

Den som er ansvarlig for virksomheten skal sørge for at det innføres og utøves internkontroll i virksomheten, og dette gjøres i samarbeid med arbeidstakerne.

§5 Internkontrollens innhold punkt c og d

Internkontrollen innebærer at virksomheten skal:

  • Fastsette mål for internkontrollarbeidet
  • Ha oversikt over virksomhetens organisasjon, herunder hvordan ansvar, oppgaver og myndighet knyttet til etterlevelse av akvakulturlovgivningen er fordelt i virksomheten.