Prioriteringene for akvakulturtilsynet

I 2020 prioriterer Fiskeridirektoratet forebygging av rømmingshendelser, miljøpåvirkning fra legemiddel og kobber fra akvakulturanlegg. I tillegg undersøke om virksomhetene har gode nok styringssystemer for biomasse.

Forebygging av rømmingshendelser

I 2020 prioriterer Fiskeridirektoratet å undersøke om næringen har etablerte risikostyringssystemer som fungerer under avlusingsoperasjoner. Avlusningsoperasjoner er en av de arbeidsoperasjonene som fører til flest rømmingshendelser. Grunnen til at det går galt ved disse operasjonene er i mange tilfeller at risikostyringen i virksomheten kunne ha vært bedre.

Det vil bli utført pilottilsyn i 2020 og satsingen vil bli videreført i 2021. For å få et bedre kunnskapsgrunnlag om hvorfor fisk rømmer vil vi kartlegge hvilken informasjon vi kan få av serviceverkstedene for å få bedre oversikt over hvor, og hvordan det oppstår hull i not.

Satsningen på rømmningsberedskap fra 2019 vil bli overført for å følge opp at virksomhetene er i stand til å begrense konsekvensene ved rømming.

Miljøpåvirkning fra kobber og legemiddel

Fiskeridirektoratet vil i år også prioritere påvirkningen fra legemiddel og kobber under oppfølging av uønsket miljømessig påvirkning fra akvakulturanlegg. Vi vil undersøke om virksomhetene gjennom internkontrollsystemet sikrer miljømessig forsvarlig bruk.

Forbruket av kobberimpregnering har vært jevnt økende, og utslipp av kobber har økt betydelig de siste 10 årene. Kobber brytes ikke ned og vil derfor akkumuleres i bunnsedimentene. I høye nok konsentrasjoner kan kobber både føre til skade på følsomme arter og gi skadelige langtidsvirkninger i vannmiljøet.

Denne satsingen vil i hovedsak bli lagt til Vestland fylke siden tilgjengelig informasjon viser at utfordringene kan være størst der.

Kontroll på biomassen

Fiskeridirektoratet vil gjennomføre tilsyn av internkontrollsystemene i næringen, for å se til at virksomheten til enhver tid har tilfredsstillende kontroll på sin biomasse. Dette tilsynet er en videreføring fra 2019.

I tillegg vil det bli gjennomført tilsyn med innlandstillatelser i Region Sør tilknyttet røye og regnbueørret.