6.1.4. Veiledere/rundskriv til

 • Akvakulturregisteret – Brukerdokumentasjon
 • Akvakulturregisteret – Kvalitetskontrollprosedyrer
 • Forvaltningsplan for tang og tare
 • Havbeitesøknader - Rettledning
 • Havne- og farvannsloven
 • Kystverket
 • KU veileder - Fiskeridirektoratets tidligere veileder til regionene
 • Matlovens veileder mht avstand - Veileder til Matloven
 • Miljømyndighetenes veileder
 • Planlegging og ressursutnytting i Kystsonen - Rundskriv T-4/96 :
 • Kommuneplanens arealdel, veileder se MD sin.
 • NVEs veileder
 • Søknadsskjema - veileder